Про Українську нотаріальну палату Новини
Призидент НПУ.
Рада нотаріальної палати України.
Структура нотаріальної палати України.
Комісії нотаріальної палати України.
Правила професійної етики нотаріусів України.
Цікаві висловлювання про нотаріальну діяльність.
Статут НПУ
С Т А Т У Т
НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
(нова редакція)

м. Київ - 2014 р.
1. Загальні положення
1.1. Нотаріальна палата України (надалі – НПУ) є недержавною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх нотаріусів України на засадах обов’язкового членства відповідно до статті 16 Закону України «Про нотаріат».
1.2. НПУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про нотаріат», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.3. НПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність, має свою печатку, штамп, бланк, емблему та іншу атрибутику, рахунки в установах банків, наділена повною цивільною правоздатністю та дієздатністю, може набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності рухоме та нерухоме майно, що необхідне їй для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.
1.4. НПУ вважається створеною з дня її державної реєстрації. Державна реєстрація НПУ здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» з урахуванням особливостей, визначених статтею 16 Закону України «Про нотаріат».
1.5. НПУ створюється на невизначений термін.
1.6. НПУ є неприбутковою організацією. У своїй діяльності НПУ не переслідує комерційних цілей і не має на меті отримання прибутку.
1.7. НПУ самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном.
1.8. Члени НПУ не відповідають за зобов’язаннями НПУ, а НПУ не відповідає за зобов’язаннями її членів.
1.9. НПУ не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями НПУ.
1.10. Назва:
    українською мовою:
    повне – Нотаріальна палата України;
    скорочене – НПУ.
    англійською мовою:
    повне – The Notary Chamber of Ukraine;
    скорочене – NCU.
2. Засади, мета та повноваження НПУ
2.1. НПУ є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату.
2.2. Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, демократичності, колегіальності, виборності, обов’язковості членства нотаріусів та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі у професійному самоврядуванні.
2.3. Метою діяльності НПУ є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом України «Про нотаріат» обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, втілення та застосування фундаментальних принципів системи нотаріату латинського типу, а також принципів нотаріальної етики, положень латинського нотаріату, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захист інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.
2.4. НПУ здійснює такі функції:
 • представляє членів НПУ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, в межах чинного законодавства приймає участь в роботі органів, що створюються Міністерством юстиції України, в громадських радах при органах державної влади та ін.;
 • захищає професійні інтереси нотаріусів та забезпечує гарантії нотаріальної діяльності;
 • захищає соціальні права членів НПУ;
 • сприяє підвищенню професійного рівня нотаріусів та наданню їм методичної допомоги;
 • виконує інші функції відповідно до цього Статуту та Закону України «Про нотаріат».
2.5. Для досягнення мети та завдань НПУ:
 • на засадах обов’язкового членства об’єднує нотаріусів у професійну самоврядну організацію;
 • забезпечує незалежність нотаріату і нотаріальної діяльності;
 • сприяє ствердженню авторитету нотаріату в суспільстві, підвищенню довіри до фаховості нотаріусів та визнанню особливої доказової сили нотаріальних документів;
 • захищає права, свободи і законні інтереси, честь і гідність нотаріусів у межах їх професійної діяльності;
 • представляє інтереси НПУ та нотаріусів у державних та інших установах;
 • забезпечує захист соціальних та професійних прав нотаріусів;
 • бере участь у проведенні експертиз проектів законів та підзаконних актів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю, а також на запрошення суб’єктів нормотворчості – будь-яких інших проектів нормативно-правових актів України;
 • сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів та їх помічників;
 • організовує та проводить лекції, семінари, конференції та інші інформаційно-освітні заходи;
 • сприяє вдосконаленню єдиних принципів і правил професійної етики у сфері нотаріату та забезпечує контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики;
 • відповідно до вимог діючого законодавства на запрошення Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі приймає участь у проведенні перевірок щодо організації діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства;
 • сприяє здійсненню науково-дослідницької діяльності у сфері нотаріату;
 • забезпечує інформаційну підтримку професійної діяльності нотаріусів;
 • надає нотаріусам методичну, інформаційну та організаційну допомогу з питань здійснення нотаріальної діяльності;
 • забезпечує співпрацю з міжнародними та іноземними організаціями нотаріусів;
 • розробляє та реалізує програми обміну досвідом та стажування нотаріусів за кордоном;
 • нагороджує нотаріусів відомчими відзнаками НПУ, звертається з клопотанням до органів державної влади та місцевого самоврядування про нагородження та інші форми заохочення нотаріусів;
 • здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України.
2.6. НПУ має свій друкований орган і може здійснювати видавничу діяльність у сфері нотаріату.
2.7. НПУ має свій офіційний веб-сайт (портал).
3. Умови і порядок набуття членства в НПУ та припинення членства в НПУ
3.1. Членство в НПУ є індивідуальним.
3.2. З моменту державної реєстрації НПУ її членами стають всі нотаріуси, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або здійснюють приватну нотаріальну діяльність. Згода нотаріуса на набуття членства НПУ не потребується.
3.3. Членами НПУ можуть бути особи, які мають свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, але не здійснюють нотаріальну діяльність. Така особа набуває членства в НПУ на підставі заяви поданої до НПУ.
3.4. Члену НПУ видається посвідчення, зразок якого затверджується Радою НПУ.
3.5. Членство в НПУ припиняється:
 • внаслідок припиненням права на зайняття нотаріальною діяльністю члена НПУ з підстав, передбачених Законом України «Про нотаріат»;
 • у разі смерті члена НПУ;
 • на підставі заяви члена НПУ, який не здійснює нотаріальну діяльність, про припинення членства за власним бажанням, яке подається до НПУ.
4. Права та обов’язки членів НПУ
4.1. Члени НПУ мають право:
 • брати участь в роботі органів нотаріального самоврядування у порядку, передбаченому цим Статутом;
 • обирати та бути обраними до органів НПУ у порядку, передбаченому цим Статутом;
 • брати участь в роботі будь-якого органу НПУ з правом дорадчого голосу;
 • звертатися до будь-якого органу НПУ із запитом про його діяльність та одержувати інформацію;
 • на захист своїх професійних та соціальних прав;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності НПУ;
 • одержувати методичну, інформаційну та організаційну допомогу;
 • ознайомлюватися з протоколами засідань Ради НПУ, протоколами З’їзду нотаріусів України, протоколами комісій та будь-яких робочих груп, які створюються Радою НПУ або З’їздом нотаріусів України, отримувати будь-яку іншу інформацію і документи про діяльність НПУ;
 • проводити спільні зустрічі, методичні консультації, інші заходи з обміну досвідом з метою формування єдиної нотаріальної практики;
 • оскаржити в установленому порядку будь-які рішення органів НПУ;
 • припинити членство в НПУ з підстав, передбачених Законом України «Про нотаріат» та цим Статутом.
4.2. Члени НПУ зобов’язані:
 • дотримуватись вимог Закону України «Про нотаріат», цього Статуту, правил професійної етики та виконувати рішення органів нотаріального самоврядування;
 • своєчасно сплачувати щомісячні членські внески на забезпечення реалізації нотаріального самоврядування у порядку та розмірах, встановлених З’їздом нотаріусів України;
 • брати участь у реалізації завдань нотаріального самоврядування та сприяти НПУ в її роботі;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про нотаріат» та цим Статутом.
5. Органи НПУ
5.1. Органами НПУ є:
 • З’їзд нотаріусів України;
 • Рада НПУ;
 • Президент НПУ;
 • Ревізійна комісія НПУ;
 • Комісія з питань професійної етики.
5.2. Вищим органом нотаріального самоврядування є З’їзд нотаріусів України, який скликається Радою НПУ не рідше одного разу на два роки і правомочний вирішувати будь-які питання діяльності НПУ.
Про скликання З’їзду нотаріусів України Рада НПУ зобов’язана оголосити не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення чергового З’їзду.
Дата, час, місце та порядок денний чергового З’їзду нотаріусів України визначаються Радою НПУ.
Відомості про проведення чергового З’їзду нотаріусів України та порядок денний, оприлюднюються на веб-сайті НПУ не пізніше як за п’ятнадцять календарних днів до його проведення.
5.3. Позачерговий З’їзд нотаріусів України скликається з ініціативи:
 • Ради НПУ;
 • Ревізійної комісії;
 • на вимогу не менш як 1/7 частини від загальної кількості діючих нотаріусів України;
 • на вимогу не менш як 5 регіональних відділень НПУ.
Вимога про скликання позачергового З’їзду із зазначенням мотивів та порядку денного подається до Ради НПУ за підписами усіх ініціаторів З’їзду із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові кожного підписанта, нотаріального округу, де він здійснює нотаріальну діяльність, номера і дати видачі йому свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. У разі скликання позачергового З’їзду на вимогу Ревійзійної комісії, не менш як 5 регіональних відділень НПУ, така вимога подається до Ради НПУ у вигляді протоколів засідання Ревізійної комісії та загальних зборів нотаріусів відділення.
Рада не пізніше п'ятнадцяти календарних днів від дати отримання вимоги про скликання позачергового З’їзду зобов’язана розглянути її та прийняти відповідне рішення.
Рішення Ради НПУ про скликання позачергового З’їзду нотаріусів України з зазначенням інформації про підстави скликання позачергового З’їзду нотаріусів України, про призначення дати проведення позачергового З’їзду нотаріусів України та порядку денного, Рада НПУ зобов’язана оприлюднити на веб-сайті НПУ протягом семи календарних днів з дня прийняття Радою НПУ такого рішення та не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня проведення позачергового З’їзду, а інформацію щодо місця та часу проведення позачергового З’їзду – не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення позачергового З’їзду.
Позачерговий З’їзд нотаріусів України повинен бути проведений не пізніше ніж за тридцять вісім календарних днів з дня прийняття Рішення Радою НПУ про скликання позачергового З’їзду нотаріусів України.
Рішення Ради НПУ про відмову та підстави відмови в скликанні позачергового З’їзду нотаріусів України Рада НПУ зобов’язана оприлюднити на веб-сайті НПУ протягом семи календарних днів з дня прийняття Радою НПУ рішення про відмову скликання позачергового з’їзду. В разі виникнення технічних чи інших проблем з роботою веб-сайту, що унеможливлює внесення до нього та оприлюднення відповідної інформації, така інформація має бути направлена на електронну адресу всіх регіональних відділень НПУ, а також невідкладно продубльована на їх адресу шляхом використання засобів поштового зв’язку.
У разі відмови Ради НПУ в скликанні позачергового З’їзду нотаріусів України та у разі невиконання Радою НПУ обов’язку щодо оприлюднення інформації про скликання позачергового З’їзду нотаріусів, ініціатори скликання позачергового З'їзду утворюють організаційний комітет по скликанню З'їзду нотаріусів України, який наділяється повноваженнями щодо скликання чергового З’їзду.
У разі невиконання Радою НПУ обов’язку щодо оприлюднення інформації про скликання позачергового З’їзду нотаріусів (у тому числі з незалежних від Ради НПУ обставин), обов’язок оприлюднити таку інформацію покладається на організаційний комітет ініціатора скликання позачергового З’їзду нотаріусів. Інформація про скликання позачергового З’їзду нотаріусів, дату проведення позачергового З’їзду нотаріусів та порядок денний невідкладно оприлюднюється в будь-який спосіб обраний організаційним комітетом ініціатора скликання позачергового З’їзду нотаріусів не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня проведення позачергового З’їзду, а інформація щодо місця та часу проведення позачергового З’їзду – не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення позачергового З’їзду. В такому випадку позачерговий З’їзд нотаріусів України повинен бути проведений не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня оприлюднення інформації організаційним комітетом ініціатора скликання позачергового З’їзду нотаріусів.
5.4. Квота представництва на З’їзд нотаріусів встановлюється в кількості один делегат від 20 нотаріусів.
5.5. Обрання делегатів на З’їзд здійснюється на зборах нотаріусів відділень НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5.6. З’їзд нотаріусів України вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини делегатів.
5.7. З’їзд нотаріусів України:
 • затверджує Статут НПУ, вносить до нього зміни і доповнення;
 • обирає Президента НПУ, Ревізійну комісію НПУ та Комісію з питань професійної етики нотаріусів строком на чотири роки;
 • розглядає та затверджує звіти Президента НПУ, Ради НПУ (у тому числі про використання кошторису), Ревізійної комісії НПУ.
 • визначає напрямки діяльності та затверджує програму діяльності НПУ;
 • встановлює розмір членських внесків, визначає та затверджує Порядок про сплату членських внесків;
 • створює відділення НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – регіональне Відділення НПУ) та затверджує положення про регіональні відділення НПУ;
 • обирає президію З'їзду;
 • затверджує та змінює порядок денний З’їзду, регламент своєї роботи, обирає лічильну комісію, редакційну комісію та інші робочі органи З'їзду;
 • приймає рішення з будь-яких інших питань діяльності НПУ.
5.8. З'їзд НПУ відкриває Президент НПУ, а у разі його відсутності — Віце-президент. З'їзд обирає шляхом відкритого голосування президію З'їзду у кількості п'яти осіб, до складу якої входить Президент НПУ, зі складу президії З'їздом обирається Голова З'їзду та Секретар З'їзду. З'їзд веде Голова З'їзду, протокол З'їзду веде Cекретар З'їзду. З'їзд обговорює і затверджує порядок денний та регламент своєї роботи, обирає лічильну комісію, редакційну комісію та інші робочі органи З'їзду.
Рішення З’їзду нотаріусів України приймаються шляхом таємного або відкритого голосування (крім випадків, прямо передбачених цим Статутом), більшістю голосів делегатів, які беруть участь у З’їзді.
Спосіб голосування (таємне або відкрите) визначається З’їздом, у тому числі і щодо окремих питань порядку денного.
5.9. Президент НПУ та Комісії з питань професійної етики нотаріусів можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням З’їзду нотаріусів України.
Рішення про дострокове відкликання президента НПУ приймаються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів делегатів, які беруть участь у З’їзді.
5.10. Президент НПУ, Рада НПУ та члени Ревізійної комісії підконтрольні і підзвітні З’їзду нотаріусів України.
5.11. До складу Ради НПУ входять за посадою Президент НПУ та голови відділень НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у кількості 28 осіб.
5.12. Рада НПУ:
 • в порядку, визначеному Статутом керує діяльністю НПУ в рамках програми, затвердженої З’їздом нотаріусів України;
 • забезпечує виконання рішень З’їзду нотаріусів України та власних рішень;
 • сприяє забезпеченню гарантій нотаріальної діяльності, захисту професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів;
 • затверджує щорічний кошторис НПУ, в тому числі розмір грошової винагороди (заохочення) членам НПУ (у разі витрачання членом НПУ за місяць понад 50 годин свого робочого або вільного часу задля вирішення статутних завдань НПУ) та Президенту НПУ;
 • встановлює граничну суму для правочину, що укладається від імені НПУ;
 • звітує З’їзду про виконання програми діяльності НПУ;
 • затверджує структуру та штатний розпис апарату НПУ, за поданням Президента НПУ погоджує кандидатуру виконавчого директора НПУ та надає дозвіл на укладення з ним трудового контракту;
 • затверджує плани основних заходів та забезпечує їх виконання;
 • ухвалює рішення про скликання (або про відмову у скликанні) чергових та позачергових з’їздів нотаріусів України та забезпечує їх оприлюднення у порядку, встановленому цим Статутом;
 • щорічно звітує про свою роботу перед членами НПУ шляхом оприлюднення щорічних звітів про виконання програми діяльності та кошторису НПУ на веб-сайти НПУ;
 • забезпечує співпрацю з Міністерством юстиції України;
 • представляє НПУ в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;
 • координує роботу відділень НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контролює їх діяльність;
 • забезпечує діяльність Комісії з питань професійної етики нотаріусів, розглядає висновки щодо порушення нотаріусами правил професійної етики та готує подання на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;
 • організовує та здійснює аналітично-методичне та наукове забезпечення нотаріальної діяльності, бере участь у проведенні експертиз законопроектів та інших підзаконних нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю, вносить відповідні пропозиції;
 • сприяє підвищенню професійного рівня нотаріусів та надає їм методичну допомогу;
 • забезпечує здійснення міжнародної співпраці НПУ з Міжнародним Союзом Нотаріату та організаціями нотаріусів інших країн;
 • сприяє захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса;
 • забезпечує захист соціальних прав та професійних інтересів нотаріусів у судах, правоохоронних органах, органах дізнання та попереднього слідства та інших органах, в тому числі по кримінальних справах та справах про адміністративні та корупційні правопорушення, у тому числі, в необхідних випадках, для захисту прав та інтересів нотаріусів залучає адвокатів, експертів тощо;
 • обирає Віце-президента та Секретаря Ради НПУ із складу Ради НПУ;
 • реалізує право власності та здійснює розпорядження і господарське управління майном та коштами НПУ;
 • створює постійні та тимчасові комісії, секції, робочі групи з числа членів Ради та інших нотаріусів;
 • в межах кошторису ухвалює рішення про витрати коштів на матеріально-технічне забезпечення організаційних та інших заходів, що проводяться НПУ, в тому числі з’їздів, засідань Ради, комісій, секцій, робочих груп, семінарів, конференцій тощо;
 • засновує відомчі заохочення для членів НПУ, ухвалює рішення про заохочення та вручення відомчих відзнак;
 • затверджує зразки символіки, логотипи, печатки, штампів та іншої атрибутики НПУ;
 • забезпечує належну роботу веб-сайту НПУ та «гарячої лінії» для надання безкоштовної юридичної допомоги нотаріусам, фізичним і юридичним особам;
 • надає повноваження Президенту НПУ на укладання правочинів і розпорядження коштами та майном НПУ на суму, що перевищує 200 000 гривень;
 • виконує інші повноваження, що випливають із Статуту НПУ.
5.13. Засідання Ради НПУ скликаються Президентом НПУ, а у разі його відсутності Віце-президентом не рідше одного разу на три місяці. Засідання Ради НПУ може бути скликане також на вимогу не менш як третини членів Ради. У такому випадку за відсутності Президента та Віце-президента НПУ, члени Ради, які ініціювали скликання Ради НПУ, обирають між собою головуючого та секретаря цього засідання.
5.14. Засідання Ради НПУ є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини його членів. Рішення Ради НПУ приймаються більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
5.15. Рішення Ради НПУ в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті НПУ та є обов’язковими для всіх членів НПУ.
5.16. Очолює Раду НПУ Президент НПУ, який є офіційним представником НПУ, а також гарантом її єдності.
Президент НПУ обирається З’їздом нотаріусів України із числа діючих нотаріусів строком на чотири роки. Одна й та сама особа не може бути Президентом НПУ більш ніж два терміни поспіль. Президент НПУ здійснює свої повноваження на громадських засадах та поза штатом НПУ.
Виконання повноважень Президента НПУ здійснюється у межах професійної нотаріальної діяльності. Президент НПУ отримує щомісячну винагороду. Після завершення терміну повноважень Президента НПУ, він виконує свої обов’язки до обрання нового Президента НПУ.
5.17. Президент НПУ, а в разі його відсутності - Віце-президент:
 • керує діяльністю НПУ, Ради НПУ та апарату Ради НПУ;
 • представляє НПУ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед фізичними особами;
 • представляє інтереси НПУ в міжнародних організаціях нотаріусів та інших міжнародних організаціях;
 • розпоряджається коштами та майном НПУ, укладає договори та вчиняє інші правочини на суму не більше ніж 200 000 гривень по кожному;
 • контролює порядок надходження членських внесків та їх використання, забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
 • діє від імені НПУ без довіреності;
 • видає довіреності на представництво НПУ з питань реалізації її повноважень, встановлених Законом України «Про нотаріат» та цим Статутом;
 • відкриває та закриває рахунки НПУ в банківських установах, має право першого підпису фінансових документів;
 • укладає трудові та цивільно-правові договори, приймає на роботу та звільняє працівників апарату НПУ;
 • надає для погодження Радою НПУ кандидатуру виконавчого директора НПУ та за згодою Ради НПУ укладає з ним трудовий контракт;
 • видає накази і розпорядження та дає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками апарату НПУ;
 • здійснює інші дії, передбачені цим Статутом, рішеннями З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ для забезпечення діяльності НПУ.
5.18. Здійснення поточної організаційної роботи та забезпечення діяльності апарату НПУ покладається на виконавчого директора НПУ.
5.19. Виконавчий директор НПУ:
 • забезпечує ведення організаційної роботи та виконання наказів і розпоряджень президента НПУ, а в разі його відсутності - Віце-президента НПУ, поточних і перспективних планів, програм і заходів НПУ;
 • організовує виконання доручень президента НПУ, а в разі його відсутності - Віце-президента НПУ;
 • організовує збір та аналіз пропозицій членів НПУ відносно її діяльності;
 • забезпечує своєчасне інформування членів НПУ, членів Ради НПУ та інших структур про заходи, що проводяться НПУ;
 • здійснює заходи щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату НПУ;
 • організовує та забезпечує належне і своєчасне інформування членів НПУ та громадськості про роботу НПУ та зв’язки із засобами масової інформації;
 • щороку звітує перед Радою НПУ про свою діяльність;
 • виконує інші обов’язки відповідно до вимог цього Статуту.
Заробітна плата Виконавчого директора НПУ встановлюється Президентом НПУ за попереднім погодженням Ради НПУ, але не може перевищувати розміру 10 мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством України на день виплати заробітної плати.
5.20. До складу Ревізійної комісії НПУ входить п'ять членів НПУ, які обираються З’їздом нотаріусів України із числа делегатів З'їзду строком на чотири роки. Після завершення терміну повноважень Ревізійної комісії НПУ, остання виконує свої обов’язки до обрання нового складу Ревізійної комісії НПУ.
Одна й та сама особа не може входити до складу Ревізійної комісії НПУ більш ніж два терміни поспіль.
5.21. Ревізійна комісія НПУ підконтрольна та підзвітна З’їзду нотаріусів України. Засідання ревізійної комісії НПУ скликаються не рідше одного разу на рік.
5.22. Ревізійна комісія НПУ:
 • обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря;
 • контролює виконання Статуту НПУ, рішень З’їзду нотаріусів України та Ради НПУ, планів основних заходів НПУ;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю НПУ, щорічно перевіряє правильність виконання кошторису НПУ та кошторису на утримання апарату НПУ;
 • контролює своєчасність і правильність проходження документів і розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.
5.23. Перевірки діяльності НПУ проводяться Ревізійною комісією щорічно після закінчення звітного податкового року. За результатами перевірки діяльності НПУ Ревізійною комісією НПУ складається звіт, який вноситься на обговорення Ради НПУ. Такий звіт Ревізійної комісії НПУ оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті НПУ не пізніше 01 вересня року, наступного за звітним. Звіт затверджується З’їздом нотаріусів України.
5.24. Ревізійна комісія має право на платній основі залучати до перевірки консультантів та аудиторів.
5.25. У разі виявлення бездіяльності, недотримання положень Статуту, а також грубих порушень у діяльності НПУ з боку Президента та Ради НПУ Ревізійна комісія зобов’язана ініціювати проведення позачергового З’їзду нотаріусів.
5.26. Комісія з питань професійної етики нотаріусів НПУ обирається З’їздом нотаріусів України у складі 7 практикуючих нотаріусів України строком на чотири роки. Після завершення терміну повноважень Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ, остання виконує свої обов’язки до обрання нового складу Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ. Одна й та сама особа не може входити до складу Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ більш ніж два терміни поспіль.
5.27. Комісія з питань професійної етики нотаріусів НПУ підконтрольна і підзвітна Раді НПУ.
Засідання Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ скликаються не рідше одного разу на три місяці.
5.28. Комісія з питань професійної етики нотаріусів НПУ:
 • обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Комісії;
 • розглядає скарги та інші звернення членів НПУ, Міністерства юстиції України, головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, фізичних та юридичних осіб щодо порушень нотаріусами вимог правил професійної етики, перевіряє викладені в них факти та обставини, розглядає подання голів відділень НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, готує відповідні висновки і пропозиції щодо притягнення винних до відповідальності та передає їх на розгляд Ради НПУ;
 • за дорученням президента НПУ, голів відділень НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, або за заявою нотаріуса організовує перевірку оприлюднених в ЗМІ фактів, що ганьблять честь і гідність нотаріусів та НПУ, готує інформацію про результати такого розгляду і, в разі необхідності, повідомляє про це Раду НПУ;
 • розробляє стандарти професійної етики нотаріусів України і надає консультації з таких питань;
 • щорічно звітує про свою роботу Раді НПУ та оприлюднює звіти на веб-сайті НПУ.
6. Структура НПУ
6.1. Структуру НПУ складають відділення НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – регіональне відділення НПУ).
6.2. Регіональне відділення НПУ очолює Голова відділення, який за посадою є членом Ради НПУ.
6.3. Положення про регіональні відділення НПУ затверджуються З’їздом.
6.4. У своїй діяльності регіональні відділення НПУ керуються цим Статутом, Положенням про відділення, а також рішеннями З’їзду та Ради НПУ.
6.5. Регіональні відділення НПУ:
 • забезпечують організаційну єдність членів НПУ Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя (далі - відповідного регіону);
 • забезпечують виконання рішень З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ, членами НПУ на території відповідного регіону;
 • забезпечують координацію дій та взаємодію з відповідними головними управліннями юстиції, у тому числі на запрошення головних управлінь юстиції забезпечують участь нотаріусів з високим фаховим рівнем та достатнім досвідом практичної роботи у перевірках роботи нотаріусів на території відповідного регіону;
 • контролюють дотримання нотаріусами правил професійної етики, готують подання про такі порушення на розгляд Комісії з питань професійної етики нотаріусів;
 • у разі виникнення непорозумінь чи конфліктів між нотаріусами вживають заходів до їх вирішення;
 • своєчасно та в повному обсязі інформують членів НПУ відповідного регіону про рішення З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ, а також про роботу інших органів НПУ та заходи, що ними проводяться;
 • щоквартально інформують Раду і президента НПУ про роботу відділення, а також щороку звітують перед Радою НПУ про свою діяльність;
 • вносять пропозиції і зауваження щодо роботи органів НПУ, а також пропозиції щодо заходів, які необхідно провести на території відповідного регіону;
 • виконують інші повноваження, передбачені цим Статутом.
6.6. Регіональні відділення НПУ діють в межах кошторису НПУ затвердженого Радою НПУ за рахунок членських внесків, які в розмірі 50% від загальних надходжень відраховуються пропорційно отриманих членських внесків з відповідного регіону на рахунок регіональних відділень НПУ.
7. Фінансове забезпечення НПУ. Майно НПУ
7.1. Утримання НПУ здійснюється за рахунок:
 • щомісячних внесків членів НПУ на забезпечення реалізації нотаріального самоврядування;
 • добровільних внесків членів НПУ, фізичних і юридичних осіб;
 • інших, не заборонених законом, джерел.
7.2. Майно НПУ складають відображені в установленому законом порядку на її бухгалтерському балансі основні засоби, нематеріальні активи, грошові кошти та інше рухоме і нерухоме майно.
7.3. НПУ здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності у відповідності до Закону України «Про нотаріат» та цього Статуту.
7.4. Розпорядження майном НПУ у межах визначеної цим Статутом компетенції здійснюють відповідні органи НПУ.
8. Облік та звітність НПУ
8.1. НПУ здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.
9. Порядок внесення змін до статуту НПУ
9.1. Зміни до статуту НПУ вносяться відповідно до чинного законодавства.
9.2. Зміни до статуту НПУ підлягають державній реєстрації у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
10. Реорганізація та ліквідація НПУ
10.1. Реорганізація або ліквідація НПУ може бути здійснена лише на підставі Закону.
10.2. У разі ліквідації НПУ її активи повинні бути передані одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до державного бюджету.
Завантажити документ у форматі Word Нагору
17.02.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Новоград-Волинського міського нотаріального округу Качан Вікторія Олександрівна. Бажаємо Вам міцного здоровя, щастя, благополуччя, гарних успіхів у будь-яких…
13.02.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Брусилівського районного нотаріального округу Бородавко Борис Борисович. Дозвольте в цей святковий день побажати Вам, чудовій людині і…
10.02.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкують приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Силіна Наталія Володимирівна, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Шевчук Людмила Миколаївна та…
01.02.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Лубякова Галина Михайлівна. Щиро бажаємо найкращого. Нехай кришталева чаша Вашого життя буде наповнена…
31.01.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Новоград-Волинського міського нотаріального округу Лінкевич Броніслав Адамович. Прийміть наші найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії…
27.01.2019
Вітаємо з Днем Народження! Сьогодні святкує приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Савіцька Тетяна Валеріївна. Бажаємо Вам міцного здоровя, щастя, благополуччя, гарних успіхів у будь-яких…
Архів новинАрхів новин
Президент НПУ
ВАСИЛИНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Президент нотаріальної палати України
Очолює Раду НПУ Президент НПУ, який є офіційним представником НПУ, а також гарантом її єдності.
Президент НПУ обирається З’їздом нотаріусів України із діючих нотаріусів терміном на чотири роки. Одна й та сама особа не може бути Президентом НПУ більше ніж два терміни поспіль. Президент НПУ здійснює свої повноваження на громадських засадах та поза штатом НПУ.
Виконання повноважень Президента НПУ здійснюється у межах професійної нотаріальної діяльності. Президент НПУ отримує щомісячну винагороду. Після завершення терміну повноважень Президента НПУ він виконує свої обов’язки до обрання нового Президента НПУ.
Президент НПУ, а в разі його відсутності - Віце-президент:
1) керує діяльністю НПУ, Ради НПУ та апарату Ради НПУ;
2) представляє НПУ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед фізичними особами;
3) представляє інтереси НПУ в міжнародних організаціях нотаріусів та інших міжнародних організаціях;
4) розпоряджається коштами та майном НПУ, укладає договори та вчиняє інші правочини на суму не більше ніж 200 000 гривень по кожному;
5) контролює порядок надходження членських внесків та їх використання, забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
6) діє від імені НПУ без довіреності;
7) видає довіреності на представництво НПУ з питань реалізації її повноважень, встановлених Законом України «Про нотаріат» та Статутом НПУ;
8) відкриває та закриває рахунки НПУ в банківських установах, має право першого підпису фінансових документів;
9) укладає трудові та цивільно-правові договори, приймає на роботу та звільняє працівників апарату НПУ;
10) надає для погодження Радою НПУ кандидатуру виконавчого директора НПУ та за згодою Ради НПУ укладає з ним трудовий контракт;
11) видає накази і розпорядження та дає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками апарату НПУ;
12) здійснює інші дії, передбачені статутом НПУ, рішеннями З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ для забезпечення діяльності НПУ.
Василина Наталія Володимирівна
Народилася 09 вересня у м. Києві.
У 1987 році вступила на юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, який закінчила у 1992 році за спеціальністю правознавство.
Працювала в Міністерстві юстиції України з січня 1995 року по липень 2004 року на посадах заступника начальника управління, начальника управління, директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань, з січня по листопад 2006 року на посаді Радника Міністра юстиції України, директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань.
Займала посади заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України та заступника голови Комісії з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, члена Науково-консультативної ради з питань розвитку нотаріату, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.
Приватна нотаріальна діяльність по Київському міському нотаріальному округу зареєстрована у 2004 році, яка припинялася на час перебування на державній службі. На сьогоднішній день є нотаріусом по Київському міському нотаріальному округу.
Кандидат юридичних наук. Захистила дисертацію за науковою спеціальністю 12.00.03 на тему: "Охорона та захист права власності нотаріусом".
Наукові та виробничі досягнення: за час перебування на посаді було розпочато реформаторські кроки, завдяки яким, зокрема, створено єдиний прозорий механізм допуску до професії на конкурсній основі, нормативно закріплені нотаріальні округи та визначено кількість працюючих у них нотаріусів залежно від кількості населення та навантаження на одного нотаріуса, розширений перелік нотаріальних дій, які мали право вчиняти приватні нотаріуси, приватні нотаріуси отримали право на проставлення гербових печаток на оформлюваних ними документах, зокрема для їх подальшого використання за межами України, запроваджено єдині державні реєстри нотаріусів, спеціальних бланків нотаріальних документів, довіреностей, заборон відчуження нерухомого майна, обтяжень рухомого майна, заповітів тощо. Саме завдяки принциповій позиції нотаріуси вибороли перед товарними біржами своє виняткове право на посвідчення договорів із нерухомістю та відстояли своє право на отримання плати за домовленістю для приватних нотаріусів без обов’язку стягнення державного мита в Державний бюджет та встановлення касових апаратів. Брала активну участь у розробленні та остаточному доопрацюванні нормативно-правових актів з питань удосконалення діяльності системи органів нотаріату.
Публікації: загалом більше 40 публікацій у наукових та фахових виданнях, є призером IV Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання 2000/2001 років у номінації "Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання в галузі права"; автором кращої публікації у номінації "За системність аналізу складної проблематики" у 2003 році нагороджена дипломом загальнонаціональної правової газети "Юридичний вісник України"; є співавтором чотирьохтомного видання "Довідник нотаріуса".
Нагороди, відзнаки: нагороджена вищою відзнакою Української нотаріальної палати – нагрудним знаком "Золотий параграф", нагрудним знаком Міністерства юстиції України "За заслуги", неодноразово нагороджувалася Почесною грамотою Київського міського голови.
Нагору
 
Рада НПУ
Василина Наталія Володимирівна – Президент НПУ
Соловйова Тетяна Василівна – приватний нотаріус Сімферопольського міського н.о. в АР Крим
Дунаєвська Світлана Миколаївна – приватний нотаріус Вінницького міського н.о
Шум Ірина Олексіївна – приватний нотаріус Луцького міського н.о
Плугатирьова Вікторія Володимирівна – приватний нотаріус Донецького міського н.о
Сєтак Віктор Ярославович – приватний нотаріус Житомирського міського н.о.
Гуледза Андрій Георгійович – приватний нотаріус Свалявського р-го н.о
Масловець Людмила Сергіївна – приватний нотаріус Запорізького міського н.о.
Маркуц Уляна Михайлівна – приватний нотаріус Косівського районного н.о. Івано-Франківської обл.
Шепітко Валентина Василівна – приватний нотаріус Миронівського р-го н.о
Балик Тетяна Миколаївна – приватний нотаріус Кіровоградського міського н.о.
Рябова Ірина Геннадіївна – приватний нотаріус Луганського міського н.о.
Бояківський Омелян Васильович – завідувач Першої львівської ДНК
Нехимчук Кирило Борисович – приватний нотаріус Вознесенського міського н.о.
Левенець Тетяна Пилипівна – приватний нотаріус Одеського міського н.о.
Гура Людмила Борисівна – приватний нотаріус Полтавського міського н.о.
Бернацька Інна Михайлівна – приватний нотаріус Острозького районного н.о. Рівненської обл
Ворошина Лариса Вікторівна – приватний нотаріус Сумського міського н.о
Чолач Галина Дмитрівна – приватний нотаріус Тернопільського міського н.о
Чуєва Олена Дмитрівна – приватний нотаріус Харківського міського н.о
Негра Олег Анатолійович – завідувач Голопристанської ДНК
Оксанюк Аліна Анатоліївна – приватний нотаріус Хмельницького міського н.о
Терещенко Марина Євгенівна – приватний нотаріус Смілянського міського н.о. Черкаської обл.
Блауш Наталія Зіновіївна – приватний нотаріус Чернівецького міського н.о
Красногор Олександр Володимирович – приватний нотаріус Чернігівського міського н.о.
Голобородько Олександр Євгенович – приватний нотаріус Севастопольського міського н.о.
Нагору
Структура НПУ
АР Крим Одеська область
Вінницька область Полтавська область
Волинська область Рівненська область
Донецька область Сумська область
Житомирська область Тернопільська область
Закарпатська область Харківська область
Запорізька область Херсонська область
Івано-Франківська область Хмельницька область
Київська область Черкаська область
Кіровоградська область Чернівецька область
Луганська область Чернігівська область
Львівська область місто Севастополь
Миколаївська область
Відділення НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
АР Крим
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Соловйова Тетяна Василівна
(приватний нотаріус Сімферопольського міського н.о. в АР Крим)
Тел: (050) 397-31-91, (0652) 54-02-98
E-mail: yanayt@mail.ru
Адреса: 95024, АР Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 21, кв. 145
Зубарева Ганна Леонідівна (прив. нот.)
98400, Бахчисарайський р., м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 50-б, кв. 27
Тел: (06554) 4-38-50, 5-20-90
Сєйдалієв Денис Сєйтмеметович (прив. нот.)
96400, Чорноморський р., смт. Чорноморське, вул. Кірова, 43
Тел: (06558) 9-19-65
Сотніков Валерій Петрович (прив. нот.)
98600, м. Ялта, вул. Московська/вул. Дзержинського, 45/1
Тел: (0654) 32-77-60, 32-00-77
Стусь Олена Євгенівна (прив. нот.)
95000, м. Сімферополь, пр. Кірова/вул. Дзержинського/вул. Хмельницького, 66/1/7
Тел: (0654) 32-77-60, 32-00-77
Павловська Олена Володимирівна (прив. нот.)
95000, м. Сімферополь, вул. Менделеєва, 4, кв. 17
Тел: (0652) 52-26-38, 51-17-93, 25-80-25
Радов Сергій Леонідович (прив. нот.)
98100, м. Феодосія, вул. Радянська, 17, кв. 19
Тел: (06562) 3-17-93
Начинкіна Наталія Андріївна (прив. нот.)
97505, Сімферопольський р., с. Мирне, вул. Стадіонна, 1
Тел: (0652) 31-65-60
Ісаєва Лариса Гордіївна (Перша сімферопольська державна нотаріальна контора)
95000, м. Сімферополь, вул. Ушинського, 2
Тел: (0652) 27-36-14, 50-42-48
Нагору
Вінницька область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Дунаєвська Світлана Миколаївна
(приватний нотаріус Вінницького міського н.о.)
Тел: (067) 430-46-59, (0432) 52-46-15, 52-46-18, 52-46-35
E-mail: tan-dun@yandex.ru
Адреса: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 69
МайструкВалентина Іванівна (прив. нот.)
м. Вінниця, вул. Соборна, 38
Тел: (0432) 35-42-86
Суханова Тетяна Олександрівна (прив. нот.)
21050, м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 22, кв. 1
Тел: (0432) 69-05-52, 67-42-70
Діброва Ліліана Олександрівна (прив. нот.)
21020, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 166, кв. 2, 7
Тел: (0432) 66-26-90, 66-24-46
Посвятенко Юрій Дмитрович (прив. нот.)
21050, м. Вінниця, вул. Пирогова, 24
Тел: (0432) 67-35-26
Храпенко Наталія Володимирівна (прив. нот.)
21030, м. Вінниця, вул. Келецька, 73 / пр. Юності, 20
Тел: (0432) 43-34-67
Кондратьєв Василь Юрійович (прив. нот.)
22100, м. Козятин, вул. Грушевського, буд. 45-а, кв. 17
Тел: (04342) 2-17-60
Березовська Вікторія Станіславівна (Третя вінницька державна нотаріальна контора)
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7
Тел: (0432) 66-02-35
Нагору
Волинська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Шум Ірина Олексіївна
(приватний нотаріус Луцького міського н.о.)
Тел: (097) 576-31-14, (0332) 75-12-77, 75-12-26
E-mail: volyn-palata.notar@ukr.net
Юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. 8-го Березня, буд. 1
Поштова адреса: 43020, Волинська обл., м. Луцьк, пр. Відродження, буд. 5
Ариванюк Тетяна Олексіївна (прив. нот.)
м. Луцьк, вул. Крилова, 7
Тел: (0332) 72-09-24
Кузьміч Надія Володимирівна (прив. нот.)
45200, Ківерцівський р., м. Ківерці, вул. Грушевського, 12
Тел: (03365) 2-19-83, 2-21-47
Курта Наталія Володимирівна (прив. нот.)
43025, м. Луцьк, пр-т Волі, буд. 4-б, кв. 16
Тел: (0332) 78-05-91
Сушик Лідія Андріївна (прив. нот.)
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 18/1
Тел: (0332) 72-27-75
Грушицька Віталіна Віталіївна (прив. нот.)
43005, м. Луцьк, пр-т Грушевського, 22, кв. 20
Тел: (0332) 23-41-21
Усік Анжела Михайлівна (прив. нот.)
м. Луцьк, вул. Кравчука, 17
Тел: (0332) 28-52-28
Дильний Ігор Георгійович (Локачинська державна нотаріальна контора)
45500, Локачинський р., смт. Локачі, вул. 1-го Травня, 1
Тел: (03374) 2-13-52
Бобак Жанна Степанівна (прив. нот.)
45400, м. Нововолинськ, бульвар Шевченка, 28, кв. 12
Тел: (03344) 3-13-92
Нагору
Донецька область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Плугатирьова Вікторія Володимирівна
(приватний нотаріус Донецького міського н.о.)
Тел: (067) 991-36-14, (062) 381-12-30
E-mail: notar1995@ukr.net
Адреса: 83050, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 29
Туркіна Тетяна Олексіївна (прив. нот.)
83092, м. Донецьк, вул. Полоцька, 8, кв. 31
Тел: (062) 385-80-24, 223-39-39, (050) 170-82-65
Моторна Наталя Костянтинівна (Шоста донецька державна нотаріальна контора)
83048, м. Донецьк, вул. Артема, 118
Тел: (062) 311-61-85
Кисельова Олена Володимирівна (прив. нот.)
83000, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 58-а, кв. 10
Тел: (062) 305-50-02, 382-67-67, (050) 328-15-83
Ізетова Надія Іванівна (прив. нот.)
м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 9
Тел: (0622) 334-26-56, 334-29-60, (050) 620-22-99
Турченко Тетяна Павлівна (Перша маріупольська державна нотаріальна контора)
87500, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 21
Тел: (0629) 33-41-96
Бельдєй Микола Іванович (прив. нот.)
85700, Волноваський р., м. Волноваха, вул. Леніна, 33
Тел: (06244) 4-55-25, 4-26-41, (067) 623-85-50
Нагору
Житомирська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Сєтак Віктор Ярославович
(приватний нотаріус Житомирського міського н.о.)
Тел: (067) 410-41-15, (0412) 47-23-44
E-mail: notariat.zt@gmail.com
Адреса: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, буд. 3
Заріцька Євгенія Олександрівна (прив. нот.)
10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 41, оф. 7
Тел: (0412) 22-93-93, (067) 410-25-40
Доброльожа Віктор Віталійович (прив. нот.)
10014, м. Житомир, вул. Київська, 50
Тел: (0412) 22-75-38
Плюйко Володимир Павлович (прив. нот.)
11170, м. Новоград-Волинський, вул. Кірова, 8, кв. 4
Тел: (04141) 5-64-99
Івчук Станіслав Станіславович (прив. нот.)
11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 12, кв. 4
Тел: (04142) 9-61-72, 4-89-93
Соляр Віталій Миколайович (прив. нот.)
13100, Любарський р., смт. Любар, вул. Леніна, 63
Тел: (04147) 2-12-94
Брох Алла Анатоліївна (прив. нот.)
м. Житомир, вул. Перемоги, 33
Тел: (0412) 55-41-18
Нагору
Закарпатська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Гуледза Андрій Георгійович
(приватний нотаріус Свалявського районного н.о.)
Тел: (050) 531-64-56, (03133) 2-20-07
E-mail: pn_guledza@ukrpost.ua
Адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гойди, буд. 8
Ковач Наталія Олексіївна (прив. нот.)
89600, м. Мукачеве, пл. Миру, 6/3
Тел: (03131) 3-20-26
Турчин Ванда Федорівна (Хустська державна нотаріальна контора)
90400, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21
Тел: (03142) 4-33-75
Хребтань Наталія Методіївна (прив. нот.)
м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 25/8
Тел: (0312) 61-58-90, 61-28-36
Мирончук Оксана Василівна (прив. нот.)
90200, м. Берегово, пров. Мукачівський, 8-2
Тел: (03141) 4-24-50
Митровцій Юрій Юрійович (прив. нот.)
88000, м. Ужгород, пл. Петефі, 8-а/4
Тел: (0312) 61-34-52
Петах Наталія Михайлівна (прив. нот.)
88008, м. Ужгород, вул. Митна, 4/4
Тел: (0312) 61-48-66
Парамонов Олександр Вікторович (прив. нот.)
88000, м. Ужгород, пр-т Свободи, 2/65
Тел: (0312) 22-39-22
Єгер Наталія Дмитрівна (прив. нот.)
м. Ужгород, вул. Ракоці, 10-3
Тел: (0312) 61-36-36
Нагору
Запорізька область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Масловець Людмила Сергіївна
(приватний нотаріус Запорізького міського н.о.)
Тел: (067) 613-68-52, (0612) 96-47-88, 96-98-77
E-mail: zp1229@mail.ru
Юридична адреса: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Леніна/вул. Чекістів, буд. 50/24, кв. 14
Поштова адреса: 69050, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Радгоспна, буд. 34, кв. 6
Карташова Тамара Михайлівна (прив. нот.)
69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 15
Тел: (061) 278-54-00
Процюк Наталія Петрівна (Перша запорізька державна нотаріальна контора)
м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 3-в
Тел: (0612) 15-94-22, (061) 236-94-22
Грибанова Ольга Віталіївна (прив. нот.)
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 192, кв. 1
Тел: (061) 218-75-19
Філіпова Лариса Петрівна (прив. нот.)
м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 19
Тел: (061) 277-88-84
Нєлєпіна Наталія Олегівна (прив. нот.)
69063, м. Запоріжжя, вул. Свердлова, 23, кв. 2
Тел: (0612) 764-22-03
Дячук Ольга Миколаївна (прив. нот.)
м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 21, кв. 2
Тел: (0612) 18-56-03
Бєднов Олександр Анатолійович (прив. нот.)
72312, м. Мелітополь, вул. Воровського, 1/1
Тел: (06192) 42-02-72
Моргунов Олександр Володимирович (прив. нот.)
70100, Запорізька обл., Новомиколаївський р., смт. Новомиколаївка, вул. Леніна, 28
Тел: (06144) 9-36-59
Бережко Світлана Михайлівна (Четверта запорізька державна нотаріальна контора)
м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 50
Тел: (0612) 63-26-14, 63-21-51
Лейко Світлана Анатоліївна (прив. нот.)
69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 6, прим. 143
Тел: (0612) 787-60-72,787-60-73
Нагору
Івано-Франківська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Маркуц Уляна Михайлівна
(приватний нотаріус Косівського районного н.о. Івано-Франківської обл.)
Тел: (067) 372-05-27, (03478) 4-57-23
E-mail: pnum@ukr.net
Адреса: 78600, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, буд. 15-а
Слободян Лілія Андріївна (прив. нот.)
76000, м. Івано-Франківськ, вул. І.Франка, 3, кв. 1
Тел: (0342) 53-75-29
Галян Галина Михайлівна (прив. нот.)
78200, м. Коломия, пл. Старий Ринок, 10/1
Тел: (03433) 3-44-87
Ананевич Оксана Михайлівна (прив. нот.)
77500, Долинський р., м. Долина, вул. Пушкіна, 5
Тел: (03477) 2-55-80
Максьом Галина Іванівна (прив. нот.)
77700, Богородчанський р., смт. Богородчани, вул. Шевченка, 53/6
Тел: (03471) 2-26-95
Юрчак Олег Володимирович (прив. нот.)
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрілців, 16, кв. 17
Тел: (0342) 78-42-13
Андрусяк Катерина Федорівна (Перша Івано-Франківська державна нотаріальна контора)
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Г.Мазепи, 28, а/с №154
Тел: (0342) 75-02-71
Нагору
Київська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Шепітко Валентина Василівна
(приватний нотаріус Миронівського районного н.о. Київської обл.)
Тел: (067) 683-47-74, (04574) 5-52-25
E-mail: shepitkov@bigmir.net
Адреса: 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Красовського, буд. 6
Єлістратова Світлана Василівна (прив. нот.)
07401, м. Бровари, вул. Київська, 186
Тел: (294) 5-56-76
Бурлака Олег Вікторович (прив. нот.)
09300, м. Бровари, вул. Красовського, 6
Тел: (04594) 6-72-55
Запісочна Оксана Анатоліївна (прив. нот.)
08205, м. Ірпінь, вул. Центральна, 26, кор. "а"
Тел: (04597) 6-07-52
Бобков Олександр Вікторович (прив. нот.)
08600, м. Васильків, вул. Грушевського, буд. 49-а
Тел: 227-80-55
Науменко Любов Григорівна (прив. нот.)
08300, м. Бориспіль, вул. Червоноармійська, 9, кв. 1
Тел: (295) 5-17-88
Криворучко Оксана Вікторівна (прив. нот.)
08300, м. Бориспіль, вул. Островського, буд. 2-а
Тел: (4495) 9-16-00
Нагору
Кіровоградська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Балик Тетяна Миколаївна
(приватний нотаріус)
Тел: (050) 341-09-99, (0522) 24-62-08
E-mail: notar_kom@ukr.net
Юридична адреса: 25013, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, буд. 3
Поштова адреса: 25012, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, пр-т Комуністичний, буд. 6/5, кв. 15
Яценко Ольга Петрівна (прив. нот.)
25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 66, кв. 36
Тел: (0522) 32-07-57, 32-07-32
Звіздун Надія Костянтинівна (прив. нот.)
25000, м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 12, кв. 63
Тел: (0522) 33-11-78
Новицька Ірина Олександрівна (прив. нот.)
25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 95/46, кв. 27
Тел: (0522) 24-78-74
Биков Сергій Євгенович (Кіровоградська міська державна нотаріальна контора №1)
25012, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, буд. 1-б
Тел: (0522) 22-17-29
Колос Наталя Вікторівна (прив. нот.)
м. Кіровоград, вул. Пацаєва, 8, корп. 1, кв. 16
Тел: (0522) 27-47-14
Потьомкіна Ірина Анатоліївна (прив. нот.)
25006, м. Кіровоград, вул. В’ячеслава Чорновола, 6/1, кв. 1
Тел: (0522) 24-43-26
Нагору
Луганська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Рябова Ірина Геннадіївна
(приватний нотаріус Луганського міського н.о.)
Тел: (050) 475-17-30, (0642) 31-20-96
E-mail: urist2010@lds.net.ua
Адреса: 91016, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Совєтская, буд. 75, кім. 403
Запрудська Ніна Борисівна (прив. нот.)
91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 3
Тел: (0642) 55-33-49
Кобалія Інна Василівна (Перша алчевська державна нотаріальна контора)
94210, м. Алчевськ, вул. Фрунзе, 36/26
Тел: (0644) 22-30-96
Любінецька Валентина Разміківна (прив. нот.)
91050, м. Луганськ, квартал Олексіїва, 13
Тел: (0642) 53-65-43
Меженська Кароліна Сергіївна (прив. нот.)
91055, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 10, кв. 2
Тел: (0642) 58-22-03, 53-62-11
Плоткіна Лариса Анатоліївна (прив. нот.)
94000, м. Стаханов, вул. Карла Лібкнехта, 5
Тел: (06444) 4-01-76
Склярова Антоніна Вікторівна (прив. нот.)
94700, м. Ровеньки, вул. Леніна, 42/22
Тел: (06433) 5-04-11, 2-34-50
Нагору
Львівська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Бояківський Омелян Васильович
(завідувач Першої львівської ДНК)
Тел: (032) 261-51-23, 275-07-48, 275-07-48
E-mail: dnk_1lviv@ukr.net
Адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Тершаковців, буд. 8/2
Стоцко Тарас Львович (прив. нот.)
79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 125, кв. 73
Тел: (032) 263-05-48
Красовська Алла Вадимівна (прив. нот.)
79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 25, кв. 10
Тел: (032) 235-78-22
Корпало Ганна Василівна (прив. нот.)
79019, м. Львів, вул. Сянська, буд. 20/9-а
Тел: (032) 261-51-72, 261-27-52
Пилипенко Юрій Пилипович (прив. нот.)
79000, м. Львів, вул. Наливайка, 14, кв. 13
Тел: (032) 272-65-31
Юркова Ольга Анатоліївна (прив. нот.)
79000, м. Львів, вул. Вірменська, 18, кв. 18
Тел: (032) 235-26-42, 235-76-42
Коцюмбас Сергій Йосифович (Новояворівська державна нотаріальна контора)
81053, Яворівський р., м. Новояворівськ, вул. С.Бандери, 4
Тел: (067) 712-39-37, (032) 564-20-04
Скрипченко Анжела Дмитрівна (прив. нот.)
82200, м. Трускавець, вул. Стебницька, 76, кв. 3
Тел: (03247) 5-13-03
Лойко Олександр Іванович (прив. нот.)
79058, м. Львів, пр-т Чорновола, 43/3
Тел: (032) 252-11-07
Спільник Зоряна Володимирівна (Третя львівська державна нотаріальна контора)
79058, м. Львів, вул. пр-т Чорновола, 39
Тел: (0322) 72-70-92
Костур Уляна Тарасівна (Стрийська державна нотаріальна контора)
82400, м. Стрий, вул. Болехівська, 25
Тел: (03245) 5-24-41
Нагору
Миколаївська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Нехимчук Кирило Борисович
(приватний нотаріус Вознесенського міського н.о.)
Тел: (067) 782-08-90, (05134) 4-53-07
E-mail: K.Nekhimchuk@gmail.com
Адреса: 54001, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 15
Лактіонова Світлана Анатоліївна (прив. нот.)
54036, м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 54
Тел: (0512) 48-06-05, 48-06-03
Іскрицька Ганна Василівна (прив. нот.)
54030, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 16, кв. 26
Тел: (0512) 37-90-69
Барсков Артем Вікторович (прив. нот.)
54042, м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 31/2
Тел: (0512)44-24-99
Яковлєва Юлія Вікторівна (прив. нот.)
54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 15
Тел: (0512) 37-41-96
Дехтяр Любов Федорівна (П’ята миколаївська державна нотаріальна контора)
54050, м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 314
Тел: (0512) 25-21-31
Коваленко Наталія Василівна (П’ята миколаївська державна нотаріальна контора)
54050, м. Миколаїв, пр-т Жовтневий, 314
Тел: (0512) 25-21-31
Дворецька Олена Миколаївна (прив. нот.)
54030, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 23
Тел: (0512) 47-47-72, 47-50-98
Іваненко Світлана Василівна (прив. нот.)
54050, м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 285, кв. 76
Тел: (0512) 60-02-04, 60-05-45
Чернікова Олена Євгенівна (Перша миколаївська державна нотаріальна контора)
54030, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 42
Тел: (0512) 47-81-54, 47-98-84, 36-22-66, 36-21-85
Грищенко Людмила Анатоліївна (прив. нот.)
54001, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, кв. 15
Тел: (0512) 37-37-70, 72-38-08
Нагору
Одеська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Левенець Тетяна Пилипівна
(приватний нотаріус Одеського міського н.о.)
Тел: (067) 489-04-64, (048) 728-17-94, 728-17-95
E-mail: levenets57@mail.ru
Адреса: 65045, Одеська обл., м. Одеса, пр-т Олександрівський, буд. 5, кв. 20
Мельник Ольга Миколаївна (прив. нот.)
65003, м. Одеса, вул. Коблевська, 37, кв. 25
Тел: (048) 731-55-32
Щукіна Людмила Сергіївна (прив. нот.)
67772, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська, 20
Тел: (04849) 7-17-68
Калінюк Олег Борисович (прив. нот.)
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 28, кв. 1
Тел: (048) 724-46-11
Патраманська Любов Миколаївна (прив. нот.)
67400, Роздільнянський р., м. Роздільна, вул. Леніна, 57
Тел: (253) 3-24-44, 5-03-22
Нагору
Полтавська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Гура Людмила Борисівна
(приватний нотаріус Полтавського міського н.о.)
Тел: (067) 309-99-09, (066) 709-66-79, (0532) 61-24-75
E-mail: irina1@poltava.velton.ua
Адреса: 36020, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 41/28
Дзюба Валентина Іванівна (прив. нот.)
м. Кременчук, вул. Леніна, 24/14
Тел: (05366) 2-12-93
Святецька Ірина Вікторівна (прив. нот.)
м. Полтава, вул. Артема, 13
Тел: (0532) 60-66-27, 22-59-74
Сидоренко Юлія Юріївна (прив. нот.)
36039, м. Полтава, вул. Чапаєва, 9
Тел: (0532) 61-17-84
Смоковенко Тетяна Олексіївна (Друга полтавська державна нотаріальна контора)
36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 133-а
Тел: (0532) 56-97-68
Чернявський Юлій Володимирович (Кобеляцька державна нотаріальна контора)
39200, Кобеляцький р., м. Кобеляки, вул. Батира, 6
Тел: (05343) 3-11-61
Матвєєнко Вікторія Олексіївна (прив. нот.)
36037, м. Полтава, вул. Леніна, 120
Тел: (0532) 57-16-23
Спірідович Надія Василівна (прив. нот.)
39625, м. Кременчук, вул. Республіканська, 89
Тел: (05366) 6-66-69
Бабич Степан Валерійович (прив. нот.)
36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, буд. 119-а
Тел: (0532) 50-92-28
Прокоп Олександр Едуардович (прив. нот.)
м. Кременчук, вул. Жовтнева, 37/18
Тел: (0536) 79-75-24
Дудкіна Світлана Григорівна (прив. нот.)
м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 20-а
Тел: (0536) 70-11-70
Волошина Наталія Анатоліївна (прив. нот.)
39614, м. Кременчук, вул. Пушкіна, 10
Тел: (05366) 3-70-37
Нагору
Рівненська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Бернацька Інна Михайлівна
(приватний нотаріус Острозького районного н.о. Рівненської обл.)
Тел: (097) 250-16-99, (03654) 2-38-56
E-mail: innaostrog@rambler.ru
Адреса: 33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 7
Матвійчук Віра Костянтинівна (прив. нот.)
м. Рівне, вул. Грушевського, 5, кв. 2
Тел: (0362) 64-51-47
Кутецька Вікторія Володимирівна (Рівненська районна державна нотаріальна контора)
33000, м. Рівне, вул. П.Могили, буд. 22-б
Тел: (0362) 22-11-33
Олинець Володимир Петрович (прив. нот.)
33000, м. Рівне, вул. Чорновола, 18
Тел: (0362) 62-03-25
Онищук Даниїла Іванівна (прив. нот.)
33000, м. Рівне, вул. С.Бандери, 20
Тел: (0362) 26-68-31
Куц Іванна Вікторівна (прив. нот.)
Березнівський р., м. Березне, вул. Котляревського, буд. 2-а
Тел: (03653) 5-54-57
Стафійчук Світлана Євгеніївна (прив. нот.)
33000, м. Рівне, вул. 16-го Липня, 57/1
Тел: (0362) 26-54-67
Нагору
Сумська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Ворошина Лариса Вікторівна
(приватний нотаріус Сумського міського н.о.)
Тел: (0542) 22-03-35
E-mail: voroshina@chereda.net
Адреса: 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Курська, буд. 18-а
Арєшина Ольга Миколаївна (прив. нот.)
м. Суми, вул. Набережна, р. Стрілки, 28
Тел: (0542) 27-50-60
Бирченко Юрій Васильович (прив. нот.)
40024, м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, 21
Тел: (0542) 65-67-77
Висєканцева Тетяна Сергіївна (прив. нот.)
40030, м. Суми, вул. Садова, 33
Тел: (0542) 22-25-36
Ганзя Ольга Борисівна (прив. нот.)
42000, м. Ромни, вул. Коржівська, 95, оф.16
Тел: (05448) 5-31-52
Гребіник Зоя Дмитрівна (прив. нот.)
Тростянецький р., м. Тростянець, вул. Горького, 55
Тел: (05458) 6-50-01
Кушнір Людмила Григорівна (прив. нот.)
40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 74, кв. 38
Тел: (0542) 78-82-54
Лисенко Валентина Федірівна (Лебединська районна державна нотаріальна контора)
42200, м. Лебедин, пл. Інтернаціональна, 34
Тел: (05445) 6-23-02
Резниченко Микола Олександрович (прив. нот.)
40030, м. Суми, вул. Кузнечна, 22/5
Тел: (0542) 77-09-07, 77-04-65
Рибалка Клавдія Дмитрівна (прив. нот.)
40030, м. Суми, вул. Козацький вал, 2
Тел: (0542) 78-83-83, 22-15-19
Хоменко Оксана Володимирівна (Сумська районна державна нотаріальна контора)
40002, м. Суми, вул. Янки Купали, 1
Тел: (0542) 22-30-93
Цирулик Віта Вікторівна (прив. нот.)
40035, м. Суми, вул. Черепіна, 26
Тел: (0542) 79-49-74
Юморанова Валентина Михайлівна (прив. нот.)
40030, м. Суми, вул. Горького, буд. 5-а
Тел: (0542) 22-35-96
Нагору
Тернопільська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Чолач Галина Дмитрівна
(приватний нотаріус Тернопільського міського н.о.)
Тел: (0352) 43-63-57
E-mail: shelest.g@mail.ru
Адреса: 46000, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Вільхова, буд. 17, кв. 39-а
Чопик Ірина Ярославівна (Тернопільська районна державна нотаріальна контора)
46000, м. Тернопіль, вул. Котляревського, 27
Тел: (0352) 52 85 41
Пікуль Галина Михайлівна (прив. нот.)
48700, Борщівський р., м. Борщів, вул. С.Бандери, 30
Тел: (03541) 2-31-74
Боднарук Наталія Миколаївна (прив. нот.)
Козівський р., смт. Козова, вул. Грушевського, 26
Тел: (247) 2-26-88
Лютий Сергій Іванович (прив. нот.)
48600, Заліщицький р., м. Заліщики, вул. Степана Бандери, буд. 15-а
Тел:
Костецький Юрій Георгійович (прив. нот.)
м. Тернопіль, вул. Крушельницької, буд. 1-а
Тел: (03552) 52-23-54
Войташек Василь Іванович (Монастириська державна нотаріальна контора)
48300, Монастириський р., м. Монастириська, вул. Шевченка, буд. 12-а
Тел: (03555) 2-14-30
Михайлова Галина Василівна (прив. нот.)
47000, Кременецький р., м. Кременець, вул. Шевченка, 32
Тел: (03546) 2-23-51
Савка Володимир Ігорович (прив. нот.)
м. Тернопіль, вул. Івана Франка, 12, кв. 13
Тел: (0352) 52 80 50
Доротюк Руслана Романівна (прив. нот.)
47400, Лановецький р., м. Ланівці, вул. Шкільна, 7
Тел: (03549) 2-17-48
Березій Зінаїда Анатоліївна (прив. нот.)
46023, м. Тернопіль, вул. Київська, 2
Тел: (0352) 28-34-20
Пивовар Валерій Анатолійович (прив. нот.)
48500, Чортківський р., м. Чортків, вул. Ринок, 6
Тел: (03552) 2-33-83
Василевич Ольга Олексіївна (прив. нот.)
м. Тернопіль, вул. О.Кульчицької, буд. 1/4-а
Тел: (0352) 52-80-76
Гречанівський Анатолій Ярославович (прив. нот.)
48200, Гусятинський р., смт. Гусятин, вул. Незалежності, буд. 42-в
Тел: (257) 2-70-98
Мороз Катерина Володимирівна (прив. нот.)
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 4, кв. 21
Тел: (0352) 55 17 62
Нагору
Харківська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Чуєва Олена Дмитрівна
(приватний нотаріус Харківського міського н.о.)
Тел: (050) 343-03-07, (057) 759-11-13, 758-69-28
E-mail: nota@rivas.ua
Адреса: 61003, Харківська обл., м. Харків, вул. Кооперативна, буд. 7
Цуканова Олена Василівна (Перша харківська державна нотаріальна контора)
61000, м. Харків, пл. Рози Люксембург, 4
Тел: (057) 731-57-69, 731-39-42, 731-40-34
Чуєва Олена Дмитрівна (прив. нот.)
61003, м. Харків, вул. Кооперативна, 7
Тел: (0572) 58-69-28, (057) 759-11-13
Марченко Володимир Миколайович (прив. нот.)
61002, м. Харків, вул. Ольминського, 6
Тел: (0572) 14-00-38, 14-27-89
Васікова Лариса Євгенівна (прив. нот.)
61002, м. Харків, вул. Сумська, 94
Тел: (057) 700-00-24
Оксендлєр Ольга Борисівна (Чугуївська державна нотаріальна контора)
63503, м. Чугуїв, вул. Івана Кожедуба, 3
Тел: (05746) 2-27-34, 2-52-26
Коссе Людмила Миколаївна (прив. нот.)
61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 22
Тел: (057) 712-63-25
Остапенко Юлія Анатоліївна (Харківський обласний державний нотаріальний архів)
61007, м. Харків, вул. 2-ї П’ятирічки, 18
Тел: (0572) 94-69-34
Самощенко Олена Анатоліївна (прив. нот.)
61024, м. Харків, Пушкінський в’їзд, буд. 7-а, кв. 58
Тел: (057) 714-94-21
Грошева Ольга Юріївна (Перша харківська державна нотаріальна контора)
61000, м. Харків, пл. Рози Люксембург, 4
Тел: (057) 731-57-69, 731-39-42, 731-40-34
Гаврилова Світлана Анатоліївна (прив. нот.)
61003, м. Харків, м-н Конституції, 20, кв. 46, 47
Тел: (057) 712-81-82, (0572) 19-99-79
Тихонова Інна Вікторівна (прив. нот.)
61012, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 32
Тел: (057) 771-02-23
Бакумова Алла Валентинівна (прив. нот.)
61068, м. Харків, пр-т Московський, буд. 96-а, кв. 2
Тел: (057) 732-22-61, 732-03-44
Лученко Людмила Анатоліївна (Третя харківська державна нотаріальна контора)
61050, м. Харків, пр-т Московський, 85
Тел: (0572) 21-57-41
Юрченко Олена Миколаївна (Печенізька державна нотаріальна контора)
62800, Печенізький р., смт. Печеніги, вул. Петровського, 9
Тел: (05765) 6-18-30
Саутенко Наталія Владиславівна (прив. нот.)
61003, м. Харків, вул. Університецька, 9
Тел: (057) 719-96-78, 731-28-47
Нагору
Херсонська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Негра Олег Анатолійович
(завідувач Голопристанської ДНК)
Тел: (050) 396-09-70, (050) 396-56-45, (055) 392-64-67
E-mail: negraoleg@mail.ru
Адреса: 73003, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Карла Маркса, буд. 42/14, каб. 206
Ляшук Лілія Гаврилівна (прив. нот.)
73000, м. Херсон, вул. Радянська, 8
Тел: (0552) 26-16-88
Лисенко Лариса Петрівна (прив. нот.)
73000, м. Херсон, вул. Комунарів, 21, кв. 23
Тел: (0552) 45-51-75
Козоріз Роман Володимирович (прив. нот.)
73000, м. Херсон, пров. Казацький, 27
Тел: (0552) 45-41-32
Сисак Дмитро Петрович (Скадовська державна нотаріальна контора)
75700, Скадовський р., м. Скадовськ, вул. Гагаріна, 63
Тел: (05537) 5-30-90
Луб’янський Андрій Васильович (прив. нот.)
75000, Білозерський р., смт. Білозерка, пров. Харченко, буд. 15-а
Тел: (05547) 3-33-88
Волкодав Валентина Геронтіївна (прив. нот.)
73000, м. Херсон, вул. І.Кулика, 124
Тел: (0552) 51-58-69, 32-03-90
Нагору
Хмельницька область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Оксанюк Аліна Анатоліївна
(приватний нотаріус Хмельницького міського н.о.)
Тел: (067) 967-10-02, (0382) 65-38-53
E-mail: notary-oksanyuk@mail.ru
Адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 22
Байрачний Андрій Іванович (прив. нот.)
29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22/1
Тел: (0382) 76-52-00
Терлич Оксана Львівна (Хмельницька районна державна нотаріальна контора)
29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117
Тел: (03822) 4-13-00
Поліщук Наталія Володимирівна (прив. нот.)
29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 7
Тел: (0382) 76-58-47, 70-25-16
Кахній Людмила Іванівна (прив. нот.)
м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 57, кв. 1
Тел: (03849) 3-12-76
Лучковська Тамара Миколаївна (прив. нот.)
29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 52, оф. 3
Тел: (0382) 70-08-48
Якимишин Сергій Євгенович (прив. нот.)
29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 47, кв. 24
Тел: (0382) 65-38-134
Бас Людмила Йосипівна (прив. нот.)
32200, Деражнянський р., м. Деражня, вул. Миру, 43
Тел: (03856) 2-19-10
Нагору
Черкаська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Терещенко Марина Євгенівна
(приватний нотаріус Смілянського міського н.о. Черкаської обл.)
Тел: (050) 684-16-04, (04733) 4-08-97
E-mail: smilanotary@bigmir.net
Адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Леніна, буд. 49
Осика Людмила Миколаївна (прив. нот.)
20000, Христинівський р., м. Христинівка, вул. Леніна, 31
Тел: (04745) 2-21-49
Терещенко Марина Євгенівна (прив. нот.)
20700, м. Сміла, вул. Леніна, 49
Тел: (04733) 4-08-97
Кучер Олена Іванівна (прив. нот.)
20300, м. Умань, вул. Р.Чорного, 10, кв. 1
Тел: (04744) 3-71-76
Степаненко Алла Миколаївна (Третя черкаська державна нотаріальна контора)
18029, м. Черкаси, вул. Ярославська, 36
Тел: (0472) 65-14-64
Бірюк Олег Васильович (прив. нот.)
19800, Драбівський р., смт. Драбів, вул. Леніна, 44
Тел: (04738) 3-05-72, 3-13-01
Нагору
Чернівецька область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Блауш Наталія Зіновіївна
(приватний нотаріус Чернівецького міського н.о.)
Тел: (0372) 58-53-08, (095) 694-30-35
E-mail: parkercv@ukr.net
Адреса: 58002, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Гоголя, буд. 50, оф. 2
Лірниченко Наталія Миколаївна (прив. нот.)
58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 4
Тел: (0372) 58-58-35, 55-51-17
Балацький Олег Олександрович (прив. нот.)
58022, м. Чернівці, вул. Головна, 143
Тел: (0372) 57-79-74
Калашнікова Інна Сергіївна (прив. нот.)
58000, м. Чернівці, вул. Головна, 222
Тел: (0372) 57-00-77
Бежан Дідіна Серафимівна (прив. нот.)
60300, Новоселицький р., м. Новоселиця, вул. Центральна, 98, кв. 34
Тел: (03733) 5-03-02
Лакуста Віктор Іванович (прив. нот.)
60100, Кельменецький р., смт. Кельменці, вул. Бесарабська, 39
Тел: (03732) 2-07-94
Балковий Мирон Миколайович (прив. нот.)
58002, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 27, кв. 2
Тел: (0372) 52-71-03
Нагору
Чернігівська область
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Красногор Олександр Володимирович
(приватний нотаріус Чернігівського міського н.о.)
Тел: (050) 628-38-75, (0462) 62-25-72, 64-70-10, 64-72-35
E-mail: KrasnogorAV@ukr.net
Адреса: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 5
Борисова Тетяна Анатоліївна (прив. нот.)
14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 51, кв. 3
Тел: (0462) 69-80-02
Музика Людмила Іванівна (прив. нот.)
14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 64, кв. 9
Тел: (0462) 60-35-15, 60-35-30
Гостар Людмила Анатоліївна (прив. нот.)
14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 50/2
Тел: (0462) 67-55-04, 67-55-74
Коваленко Володимир Васильович (прив. нот.)
14000, м. Чернігів, пр-т Перемоги, буд. 96-а
Тел: (0462) 65-11-99, 65-17-85
Домашенко Людмила Анатоліївна (Прилуцька міська державна нотаріальна контора)
17500, м. Прилуки, вул. Шевченка, 107
Тел: (04637) 5-36-54, 5-22-62
Хайлук Олег Володимирович (прив. нот.)
16400, Борзнянський р., м. Борзна, вул. П.Куліша, 82
Тел: (04653) 2-16-89
Новик Віра Петрівна (прив. нот.)
15600, Менський р., м. Мена, вул. Жовтнева, 5
Тел: (04644) 2-17-82
Бублик Володимир Михайлович (прив. нот.)
16600, м. Ніжин, вул. Шевченка, 37
Тел: (04631) 2-52-65
Дмитренко Віта Михайлівна (прив. нот.)
17100, Носівський р., м. Носівка, вул. Вокзальна, 1/1
Тел: (04642) 2-74-45
Гребенюк Сергій Миколайович (Ніжинська районна державна нотаріальна контора)
16600, м. Ніжин, вул. Овдіївська, 2
Тел: (04631) 3-16-20
Бірюкова Олена Вікторівна (прив. нот.)
м. Чернігів, пр-т Перемоги, 203/2
Тел: (0462) 60-88-01
Нагору
місто Севастополь
Відомості про відділення:
голова відділення, тел., e-mail, адреса
Правління відділення НПУ
Голобородько Олександр Євгенович
(приватний нотаріус Севастопольського міського н.о.)
Тел: (050) 677-31-50, (0692) 55-06-36, 54-42-29
E-mail: sp00p1983@gmail.com
Адреса: 99011, м. Севастополь, вул. Велика Морська, буд. 3, кв. 1
Каленкович Ольга Миколаївна (прив. нот.)
99057, м.Севастополь, пр-т Октябрьської Революції, 33
Тел: (0692) 47-15-63, 47-15-68
Гордєєва Олена Василівна (прив. нот.)
99029, м.Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 35
Тел: (0692) 45-15-01, 45-27-57
Бокань Ганна Олексіївна (прив. нот.)
99011, м.Севастополь, вул. Велика Морська, 3
Тел: (0692) 54-00-08, 54-43-09, 55-40-55
Боровська Олена Анатоліївна (прив. нот.)
99041, м.Севастополь, вул. Гоголя, 8, кв. 20
Тел: (0692) 54-07-79, 45-62-72
Бойко Ігор Дмитрович (прив. нот.)
99011, м.Севастополь, вул. Октябрьського Адмірала, 10/1
Тел: (0692) 55-59-52, 55-75-09
Вайніканіс-Мірська Олена Валеріївна
(Філіппова О.В.)
(прив. нот.)
99007, м. Севастополь, пр.-т Генерала Острякова, буд. 1/46-б
Тел: (0692) 44-55-92
Нагору
Комісії НПУ
Комісія з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтв Нотаріальної палати України
Ревізійна комісія НПУ
Комісія з питань професійної етики нотаріусів НПУ
Комісія з розвитку фізичної культури, спорту, творчості та мистецтв Нотаріальної палати України
  Координатор роботи Комісії – член Ради НПУ:
1. Дунаєвська Світлана Миколаївна
приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу
21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 69
tan-dun@yandex.ru
(043) 235-47-30, 232-39-61, 256-27-33
  Члени Комісії:
2. Поліщук Анатолій Олександрович
приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області
09100, м. Біла Церква, вул. Театральна, 7/6
183-notarius@ukr.net
(045) 635-88-91
3. Семенченко Володимир Іванович
приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області
08720, Обухівський р., м. Українка, просп. Дніпровський, 1, оф. 3
semenchenko_v@mail.ru
(045) 727-47-48
4. Кот Борис Анатолійович
приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 59, оф. 221
boris.kot@inbox.ru
(0562) 33-74-92
5. Вербовський Валерій Мирославович
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
01135, м.Київ, вул. Золотоустівська, 4, кв. 1
notary3585@gmail.com
(044) 229-41-41, 482-03-48
6. Грибанова Ольга Віталіївна
приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу
69057, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 192, кв. 1
gribanova1@ukr.net
(061) 218-75-19
7. Вихрущ Марія Василівна
приватний нотаріус Шаргородського районного нотаріального округу Вінницької області
23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Леніна, 220, кв. 16, 17
sovtransmash@inbox.ru
(043) 442-27-50
8. Верповська Олена Володимирівна
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, 1/2, прим. 1
vernot@ukr.net
(044) 451-86-11, 501-64-38, 360-87-95
Ревізійна комісія НПУ
Відповідно до Статуту НПУ, затвердженого рішенням З’їзду нотаріусів України від 10 січня 2014 року (протокол №2), державна реєстрація нової редакції якого проведена 22 січня 2014 року, до складу Ревізійної комісії НПУ входить п'ять членів НПУ, які обираються З’їздом нотаріусів України із числа делегатів З'їзду строком на чотири роки. Після завершення терміну повноважень Ревізійної комісії НПУ, остання виконує свої обов’язки до обрання нового складу Ревізійної комісії НПУ. Одна й та сама особа не може входити до складу Ревізійної комісії НПУ більш ніж два терміни поспіль.
Ревізійна комісія НПУ підконтрольна та підзвітна З’їзду нотаріусів України. Засідання ревізійної комісії НПУ скликаються не рідше одного разу на рік.
Ревізійна комісія НПУ:
 • обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря;
 • контролює виконання Статуту НПУ, рішень З’їзду нотаріусів України та Ради НПУ, планів основних заходів НПУ;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю НПУ, щорічно перевіряє правильність виконання кошторису НПУ та кошторису на утримання апарату НПУ;
 • контролює своєчасність і правильність проходження документів і розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.
Перевірки діяльності НПУ проводяться Ревізійною комісією щорічно після закінчення звітного податкового року. За результатами перевірки діяльності НПУ Ревізійною комісією НПУ складається звіт, який вноситься на обговорення Ради НПУ. Такий звіт Ревізійної комісії НПУ оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті НПУ не пізніше 01 вересня року, наступного за звітним. Звіт затверджується З’їздом нотаріусів України.
Ревізійна комісія має право на платній основі залучати до перевірки консультантів та аудиторів. У разі виявлення бездіяльності, недотримання положень Статуту, а також грубих порушень у діяльності НПУ з боку Президента та Ради НПУ Ревізійна комісія зобов’язана ініціювати проведення позачергового З’їзду нотаріусів.
Відповідно до рішення З’їзду нотаріусів України від 10 січня 2014 року (протокол №2), затверджено склад Ревізійної комісії НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ:
1. Кондратова Олена Миколаївна (Луганська область)
94000, м. Стаханов, вул. Карла Лібкнехта, 45, кв. 1
kondratova-en@i.ua
(06444) 9-45-89, 4-54-50, (050) 348-73-26
2. Стафійчук Світлана Євгеніївна (Рівненська область)
33013, м. Рівне, вул. 16-го Липня, 57/1
not.kont@ukrpost.ua
(0362) 22-22-63, 26-54-67, (067) 80-28-479
3. Навальковська Мирослава Миколаївна (Львівська область)
82400, м. Стрий, вул. Коновальця, 15, кв. 9
URSTA-NOTAR@UKR.NET
(032) 455-34-73, (050) 581-84-10
4. Лазоренко Лідія Євгенівна (Київська область)
08300, м. Бориспіль, вул. Червоноармійська, 7, кв. 27
lazorenkole745@mail.ru
(04495) 7-10-24, 5-28-85, 5-28-86, (067) 275-34-69
5. Варламов Олександр Васильович (Вінницька область)
22400, Калинівський р., м. Калинівка, вул. Дзержинського, 25
varlamov73@mail.ru
(04333) 2-23-49, (067) 42-52-996
Комісія з питань професійної етики нотаріусів НПУ
Відповідно до Статуту НПУ, затвердженого рішенням З’їзду нотаріусів України від 10 січня 2014 року (протокол №2), державна реєстрація нової редакції якого проведена 22 січня 2014 року, Комісія з питань професійної етики нотаріусів НПУ обирається З’їздом нотаріусів України у складі 7 практикуючих нотаріусів України строком на чотири роки. Після завершення терміну повноважень Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ, остання виконує свої обов’язки до обрання нового складу Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ. Одна й та сама особа не може входити до складу Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ більш ніж два терміни поспіль.
Комісія з питань професійної етики нотаріусів НПУ підконтрольна і підзвітна Раді НПУ. Засідання Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ скликаються не рідше одного разу на три місяці. Комісія з питань професійної етики нотаріусів НПУ:
 • обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Комісії;
 • розглядає скарги та інші звернення членів НПУ, Міністерства юстиції України, головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, фізичних та юридичних осіб щодо порушень нотаріусами вимог правил професійної етики, перевіряє викладені в них факти та обставини, розглядає подання голів відділень НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, готує відповідні висновки і пропозиції щодо притягнення винних до відповідальності та передає їх на розгляд Ради НПУ;
 • за дорученням президента НПУ, голів відділень НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, або за заявою нотаріуса організовує перевірку оприлюднених в ЗМІ фактів, що ганьблять честь і гідність нотаріусів та НПУ, готує інформацію про результати такого розгляду і, в разі необхідності, повідомляє про це Раду НПУ;
 • розробляє стандарти професійної етики нотаріусів України і надає консультації з таких питань;
 • щорічно звітує про свою роботу Раді НПУ та оприлюднює звіти на веб-сайті НПУ.
Відповідно до рішення З’їзду нотаріусів України від 10 січня 2014 року (протокол №2), затверджено склад Комісії з питань професійної етики:
1. Дідок Валентина Василівна (Київська область)
08302, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 39, кв. 72
DidokVV@ukr.net
(044) 228-73-15, (295) 9-33-44, (04595) 93-344, (067) 465-73-15
2. Мельник Ольга Миколаївна (Одеська область)
65023, м. Одеса, вул. Коблевська, 37, кв. 25
o.n.melnik@gmail.com
(048) 731-55-32
3. Сотніченко Ірина Василівна (Житомирська область)
11600, м. Малин, вул. В.Неманихіна, 11
irinanot@ukrpost.ua
(04133) 5-18-88, (050) 547-54-48
4. Спірідович Надія Василівна (Полтавська область)
39625, м. Кременчук, вул. Республіканська, 89
notary0307@meta.ua
(05366) 6-66-69, 6-50-66, (067) 530-94-14
5. Павлова Людмила Іванівна (АР Крим)
98300, м. Керч, вул. Леніна, 3
pavlova-lyudmila.ivanovna@mail.ru
(06561) 2-00-30, (099) 502-28-40
6. Осика Людмила Миколаївна (Черкаська область)
20000, Христинівський р., м. Христинівка, вул. Леніна, 31
osika-not@yandex.ru
(04745) 2-21-49, (096) 236-99-33
7. Флоренко Світлана Костянтинівна (Кіровоградська область)
25030, м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 64-а, кв. 76
sveta_flo@rambler.ru
(0522) 37-28-51, (099) 069-13-50
Нагору
Правила професійної етики нотаріусів України
ПРАВИЛА  ПРОФЕСІЙНОЇ  ЕТИКИ  НОТАРІУСІВ  УКРАЇНИ
І. Загальні положення
Ці Правила розроблені відповідно до статті 5 Закону України «Про нотаріат» і визначають принципи професійної етики нотаріуса, якими нотаріус має керуватися у відносинах з державними органами, фізичними та юридичними особами, іншими нотаріусами.
ІІ. Завдання
Завданнями цих Правил є:
 • забезпечення довіри суспільства та громадян до нотаріусів;
 • забезпечення ефективності виконання завдань і функцій органів нотаріату;
 • підвищення авторитету нотаріату та репутації нотаріусів;
 • розширення можливостей впливу громадськості на якість діяльності нотаріусів;
 • інформування фізичних та юридичних осіб про поведінку, яку вони мають право очікувати від нотаріусів.
ІІІ. Основні принципи професійної діяльності нотаріусів
Професійна поведінка нотаріусів України ґрунтується на таких основних принципах:
1. Незалежність.
Специфіка цілей і завдань нотаріату вимагає належне здійснення нотаріальної діяльності, максимальну незалежність нотаріуса, свободу від будь-якого впливу чи тиску та від неправомірного втручання у його діяльність.
З метою дотримання цього принципу в своїй професійній діяльності нотаріус зобов'язаний протистояти будь-яким незаконним спробам посягання на його незалежність, бути мужнім і принциповим у виконанні своїх професійних обов'язків, відстоюванні професійних прав та їхньому ефективному використанні в інтересах учасників нотаріального процесу.
Нотаріус зобов’язаний не допускати у своїй професійній діяльності компромісів, які негативно вплинули б на його професійний імідж, ставлячи за мету отримання благ від керівництва, органів державної влади, третіх осіб або учасників нотаріального процесу, якщо такі компроміси суперечать вимогам закону і перешкоджають належному наданню правової допомоги.
Нотаріус не повинен керуватися вказівками інших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності та часу здійснення своїх професійних прав та обов'язків, якщо ці вказівки суперечать закону і його професійній уяві про оптимальний варіант виконання власних професійних дій.
2. Законність.
У своїй професійній діяльності нотаріус зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, застосовувати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Нотаріус не може давати фізичним і юридичним особам поради, свідомо спрямовані на скоєння ними правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їхньому скоєнню.
Нотаріус у своїй професійній діяльності не має права вдаватися до засобів та методів, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
3. Об'єктивність та неупередженість.
Нотаріус зобов'язаний здійснювати свою професійну діяльність відповідно до законодавства і принесеної присяги та бути неупередженим при вчиненні нотаріальних дій.
Нотаріус зобов'язаний приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні своїх обов'язків надання переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
Нотаріус зобов'язаний не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх обов'язків.
4. Конфіденційність.
Розголошення відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, заборонено за будь-яких обставин, окрім випадків, встановлених Законом України «Про нотаріат».
Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і найважливішою передумовою довірчих відносин між нотаріусом та фізичними й юридичними особами. Збереження конфіденційності будь-якої інформації, отриманої нотаріусом від фізичних і юридичних осіб, а також про них або інших осіб у процесі здійснення нотаріальної діяльності є правом нотаріуса у відносинах з усіма суб'єктами права, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обов'язком – щодо фізичних та юридичних осіб і тих осіб, кого ця інформація стосується.
Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.
Конфіденційність певної інформації, що охороняється згідно з правилами цього пункту, може бути відмінена тільки особою, зацікавленою в її дотриманні (або спадкоємцями такої фізичної особи чи правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій зафіксованій формі.
Нотаріус зобов'язаний забезпечити розуміння і дотримання принципу конфіденційності та таємниці нотаріальних дій своїми помічниками (консультантами державної нотаріальної контори) та технічним персоналом.
Нотаріус зобов'язаний забезпечити такі умови зберігання документів, що знаходяться в його розпорядженні і містять конфіденційну інформацію, які виключають доступ до них сторонніх осіб, окрім випадків, передбачених законодавством.
5. Добросовісність.
Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов'язків нотаріуса, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, глибоке знання фундаментальних і спеціальних положень чинного законодавства, вміння застосовувати їх на практиці, опанування тактики, методів і процесуальних прийомів нотаріальної діяльності.
Нотаріус зобов'язаний надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їхнього застосування.
Нотаріус має постійно працювати над вдосконаленням своїх знань і професійної майстерності, володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві.
Нотаріус повинен забезпечувати необхідний рівень компетентності своїх помічників (консультантів державної нотаріальної контори), технічного персоналу та інших осіб, що залучаються ним для виконання окремих робіт, шляхом постійного підвищення їх рівня кваліфікації.
6. Чесність.
У своїй професійній діяльності нотаріус повинен бути чесним і порядним; не вдаватися до омани, погроз, шантажу, підкупу, використання складних матеріальних чи особистих обставин інших осіб або інших протизаконних засобів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей; поважати права, свободи, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується при здійсненні нотаріальної діяльності.
7. Повага до професії.
Усією своєю діяльністю і поведінкою нотаріус повинен стверджувати повагу до нотаріальної професії, її сутності і призначення, сприяти збереженню та підвищенню її престижу.
Цього принципу необхідно дотримуватися в усіх сферах діяльності нотаріуса: професійній, громадській, публічній тощо.
Нотаріус не повинен вчиняти дії, спрямовані на обмеження права особи, яка звернулася по вчинення нотаріальної дії, професійних прав нотаріуса, незалежності нотаріальної професії, підрив її престижу.
8. Культура поведінки.
Дбаючи про престиж своєї професії, нотаріус мусить забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводитися гідно, стримано, тактовно, зберігати самоконтроль і витримку, мати пристойний зовнішній вигляд.
IV. Сумлінна професійна поведінка
1. Нотаріус зобов'язаний виконувати свої обов'язки згідно принесеної присяги і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса.
2. Своєю діяльністю та поведінкою нотаріус зобов'язаний сприяти підвищенню позитивної громадської думки про професію нотаріуса, брати участь у розвитку правових відносин у суспільстві та забезпечувати законність у цивільно-правових відносинах.
V. Морально-етичні зобов’язання нотаріуса
1. Нотаріус має дотримуватися таких морально-етичних зобов'язань:
 • захищати інтереси людини, суспільства і держави, дотримуватися вимог закону;
 • сприяти утвердженню в суспільстві віри у закон і справедливість;
 • не вчиняти в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб дій, які могли б поставити під сумнів неупередженість і незалежність нотаріальної діяльності, скомпрометувати нотаріуса у суспільній думці, заподіяти шкоду честі та гідності професії нотаріуса;
 • ставитися до колег по юридичній професії в дусі поваги і доброзичливого співробітництва;
 • підтримувати сприятливий морально-психологічний клімат у нотаріальній конторі і в нотаріальній спільноті в цілому, уникати проявів шкідливих звичок і особливостей поведінки, що можуть ображати людську гідність і негативно сприйматися суспільством;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, технічну компетентність, вивчати діюче законодавство і нотаріальну практику;
 • зберігати професійну таємницю;
 • нести повну особисту і майнову відповідальність за дотримання вимог законодавства;
 • забезпечувати у своїй діяльності високі критерії і вимоги культури спілкування, в будь-якій ситуації прагнути зберегти витримку й особисту гідність.
2. Нотаріус при виконанні професійних обов'язків не повинен допускати:
 • порушення без поважних причин встановленого режиму роботи нотаріальної контори, вимог до приміщення і технічного оснащення нотаріальної контори;
 • необґрунтованої відмови у виїзді до осіб, які звернулися по вчинення нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством;
 • відсутності на робочому місці у нотаріальній конторі без поважних причин;
 • передачі функцій зі вчинення нотаріальних дій співробітникам нотаріальної контори; передачі функцій щодо виконання технічних робіт, підготовки проектів документів, виготовлення оригіналів і копій, розмноження документів іншим особам, крім співробітників нотаріальної контори;
 • здійснення прийому відвідувачів у нетверезому стані, паління під час прийому без згоди відвідувачів чи інших проявів неповажного ставлення до осіб, з якими нотаріусові доводиться взаємодіяти в процесі своєї професійної діяльності.
3. Нотаріус зобов'язаний усувати наслідки порушення ним правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.
VI. Дії, що підривають професійну гідність нотаріуса
Діями, які підривають професійну гідність, визнаються:
 • настирливе і неодноразове нав'язування своїх професійних послуг;
 • надання юридичної допомоги шляхом шахрайських або інших незаконних дій;
 • вчинення або участь у вчиненні незаконних дій;
 • використання для особистих цілей грошей, цінних паперів, прийнятих на зберігання або вилучених під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна померлих громадян;
 • договори або домовленість з іншими, ніж практикуючий нотаріус, особами про розподіл або передачу коштів, одержаних за вчинення нотаріальних дій;
 • пияцтво та наркоманія;
 • аморальні дії по відношенню до своїх колег та представників інших юридичних професій.
VII. Конфлікт інтересів
1. Нотаріус не має права використовувати свій офіційний стан для невиправданого здобування особистої користі або особистої та фінансової користі для своєї сім'ї.
2. Нотаріус зобов'язаний запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту – вжити заходів з його врегулювання.
VIII. Відносини нотаріуса з особами, які до нього звернулися
1. Нотаріус зобов'язаний поважати право особи, щодо якої або за дорученням якої вчиняється нотаріальна дія, знайомитися з усіма необхідними документами, поданими для її вчинення.
2. Нотаріус зобов'язаний:
 • постійно підвищувати рівень своєї компетенції;
 • сумлінно і чесно діяти як неупереджений радник, утримуватися від втручання у власну професійну діяльність осіб з питань, що виходять за межі його професії та не пов'язані з характером їхнього звернення;
 • визнавати право особи консультуватися з питань вчинення нотаріальних дій у іншого нотаріуса чи в іншої компетентної особи;
 • утримуватися від виконання своїх обов'язків за умови чи обставин, що можуть загрожувати якості його послуг;
 • встановлювати довірливі взаємовідносини зі своїм клієнтом, проявляти терпіння, ввічливість та тактовність у відносинах з тими, з ким він взаємодіє в межах професійного та особистого кола спілкування, не допускаючи вияву неповаги до людей та до їхніх законних інтересів, а також дотримуватися культури мови, поведінки, зовнішнього вигляду;
 • не піддаватися тиску третіх осіб, впливу політичної кон'юнктури, суворо дотримуватися вимог законодавства та законних інтересів осіб, які до нього звернулися;
 • виконувати професійні обов'язки з урахуванням персонального підходу до клієнта;
 • з повагою ставитися до моральних цінностей і особистих переконань осіб, які до нього звертаються, враховуючі законні інтереси клієнта;
 • не вводити в оману щодо обов'язковості нотаріального посвідчення дій, що цього не потребують;
 • надавати особі, яка до нього звернулася, пояснення, необхідні для правильного розуміння та оцінки вчинюваної ним нотаріальної дії;
 • інформувати свого клієнта про природу дій, що вчинятимуться, про можливі правові наслідки, а також про особливості, властиві вчинюваній нотаріальній дії, та про обсяг дій, проведення яких є необхідним;
 • інформувати свого клієнта про розмір тарифу (плати) за вчинення нотаріальної дії.
3. Нотаріусові забороняється розподіляти отримані ним кошти за вчинені нотаріальні дії між особами, за участю яких або щодо яких нотаріальні дії вчинялися, або з будь-якими іншими особами, які не перебувають з нотаріусом у трудових відносинах.
4. З посиланням на чинне законодавство нотаріус зобов'язаний пояснити особі, яка звернулася по вчинення нотаріальної дії, підстави та порядок нарахування державного мита (плати) за нотаріальну дію, що вчиняється.
IX. Відносини нотаріуса з іншими нотаріусами та нотаріальним співтовариством
1. Нотаріус зобов'язаний:
 • будувати свої відносини з колегами по професії на принципах взаємоповаги, довіри і професійної взаємодії, проявляти коректність і доброзичливість;
 • бути тактовним у ставленні до колег, інформуючи їх з питань, які можуть допомогти у їхній роботі, а також про потенційні професійні складнощі і про інші проблеми, що вимагають професійної солідарності;
 • оперативно і достовірно відповідати на запити та звернення своїх колег, що стосуються нотаріальної діяльності;
 • надавати допомогу і передавати професійний досвід молодим колегам у рамках корпоративної і професійної солідарності, турботи про престиж професії й усього нотаріального співтовариства;
 • уживати всіх доступних заходів з дотримання співробітниками нотаріальної контори вимог законодавства і морально-етичних принципів.
2. Нотаріус у своїх відносинах з колегами і нотаріальним співтовариством не має права:
 • характеризуючи свою кваліфікацію, применшувати професійну гідність і авторитет своїх колег;
 • вести недобросовісну конкуренцію;
 • монополізувати відповідну сферу нотаріальної діяльності чи роботу з особами, перешкоджаючи роботі інших нотаріусів;
 • займатися індивідуальною рекламою, в тому числі через засоби масової інформації, рекламувати себе і свою діяльність шляхом посилань на джерела, що не мають прямого відношення до нотаріальної діяльності (не є рекламою вказівки на місцезнаходження і режим роботи нотаріальної контори);
 • залучати осіб, які звернулися до нотаріальної контори, шляхом зниження встановлених тарифів, а також недобросовісними обіцянками відносно режиму і порядку роботи нотаріальної контори.
X. Поведінка нотаріуса у позаслужбовий час
Нотаріус як особа, наділена довірою і відповідальністю перед державою і суспільством, зобов'язаний:
 • дотримуватися норм етики та моралі;
 • утримуватися від будь-якої діяльності, здатної негативно вплинути на здійснення професійних обов'язків нотаріуса або викликати сумнів в його незалежності та об'єктивності, а також перешкоджати залученню членів родини до цієї діяльності;
 • утримуватися від вчинення дій, які можуть зашкодити професійній діяльності нотаріуса чи підірвати довіру та престиж професії в суспільстві;
 • перешкоджати впливу на нотаріуса у зв'язку із виконанням ним своїх професійних обов'язків і невідкладно інформувати про це компетентні правоохоронні органи.
XI. Рекламування та інформація про нотаріальну діяльність
1. Реклама щодо професійної діяльності нотаріуса може бути подана у вигляді візитної картки, в якій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, адреса нотаріальної контори, номери телефонів, факсу та електронна адреса.
2. Крім зазначеного, нотаріусом може надаватися така інформація:
 • відомості про те, в яких навчальних закладах нотаріус навчався, про отриману ним освіту, де він підвищував кваліфікацію;
 • про вчені та інші звання нотаріуса, нагороди, вчені праці, інші академічні заслуги і професійні досягнення нотаріуса; його членство в спілках, асоціаціях нотаріусів, участь у роботі їхніх органів;
 • дані про тривалість стажу роботи нотаріусом;
 • відомості про іноземні мови, якими володіє нотаріус.
3. Не може бути надана інформація, що стосується оціночних характеристик нотаріуса, відгуків інших осіб про роботу нотаріуса, порівнянь з іншими нотаріусами та їхньої критики.
Директор Департаменту нотаріату та банкрутства                                Л.В. Чигвінцева
Нагору
Цікаві висловлювання про нотаріальну діяльність
1. Нотаріат – попереджувальне правосуддя.
2. Нотаріус – світський священик.
3. Написане нотаріусом – закон.
4. Там, де працюють нотаріуси, суди пустують.
5. «Нотаріус – страждаюча особа в тисячі корисливих комбінацій.» (О. де Бальзак)
6. Нотаріат: «Мир Вашому праву!»
7. У судді сперечаються, у нотаріуса погоджуються.
8. Чорнило нотаріуса сто років не вицвітає.
9. Перо нотаріуса – опахало судді.
10. Нотаріус забезпечує безсторонню публічну вірогідність приватних актів – тому він і не приватник, і не чиновник.
11. НОТarius – Надійність, Відповідальність (Ответственность), Традиції.
12. Нотаріус надає залізобетонне право.
13. У нотаріату жіноче обличчя.
14. Нотаріат – мирна альтернатива правосуддю.
15. Суддя лікує право, нотаріус – профілактує.
16. «НОТАРІАЛІЗМ» – вища стадія правової державності.
17. Нотаріус присуджує речі й звільняє людей.
18. Нотаріус – це юрист-миротворець.
19. Нотаріальне законносудіе – молодший брат судового правосуддя.
20. Нотаріус увічнює право.
21. Нотаріальний акт: зважений, відмірений, визначений.
22. Нотаріус – наперсник справ насущних.
23. У руках нотаріуса печатка суспільної довіри.
24. Нотаріус зважує інтереси мірою закону.
25. Нотаріат зводить правові бастіони.
26. На вагах нотаріуса золото не важче закону.
27. Нотаріат – юридична інженерія.
28. Нотаріус – сталкер зони нерухомості.
29. Нотаріус – зодчий права.
30. Кожна буква нотаріального акту – з Кодексу.
31. Нотаріус робить інтереси законними.
32. У нотаріату латинське правосповідання.
33. Щит нотаріальний і меч не січе.
34. Перо й Чорнило нотаріуса – Плоть і Кров Закону.
35. Нотаріус не дишель: повернеш від закону – і не вийшло.
36. Щит нотаріату робить зайвим володіння мечем.
37. Правосуддя судді – у розгляді суперечки, правосуддя нотаріуса – у його запобіганні.
38. Нотаріус – юрист-садівник.
39. Нотаріат – не пасинок Юстиції, а син рідний.
40. В адвоката право – у січі, у нотаріуса – за піччю.
41. Нотаріус переломлює дамоклови мечі невизначеності.
42. Нотаріус виконує закони по нотах.
43. Раз зваживши нотаріус навік запечатує ваги.
44. Нотаріальний акт подібний кам'яної скрижалі.
45. Суперечки породили суддів, небажання сперечатися – нотаріусів.
46. Нотаріус – таємний радник юстиції.
47. Написане нотаріусом не редагується.
48. Нотаріус виплавляє інтереси в законні форми.
49. Рука в сукні, а перо золоте (про нотаріуса).
50. Нотаріус – адвокат обох сторін.
51. Історично нотаріус – друга юридична професія після судді.
52. Кров, що колись скріплювала договори, успішно замінили чорнилом нотаріуса.
53. Нотаріус говорить: «От твоє право. Мир йому!».
54. Нотаріус не простановщик печатки, а її слуга й пан.
55. Перо невагоме, так підпис свинцевий.
56. Нотаріус відразу після судді народився.
57. Нотаріальна арифметика переважніше мистецтва полеміки.
58. Нотаріус – око законне.
59. Хто звернувся до нотаріуса – перемагає не борючись.
60. Нотаріальний акт: переклад з життєвого на юридичний.
61. Довіра – alma mater нотаріату.
62. Нотаріальна іпостась права – заспокійлива.
63. Нудний нотаріат рятує від веселих судилищ.
64. Юристи годуються розбратом, лише нотаріус вкушає хліб згоди.
65. Fiducia – жіноча іпостась нотаріату.
66. Нотаріус відкидає вино ворожнечі й вкушає хліб згоди.
67. Нотаріус не користується "місячним правом" – він показує і його зворотну сторону.
68. Нотаріус на правовому неуцтві не заробляє.
69. Нотаріат не формалістичен, а формалізований.
70. Нотаріат – юридична алгебра.
71. Як юридична алгебра нотаріат стоїть на точних формулах права.
72. Правова невизначеність – інвалідність нотаріального акту.
73. Гарний нотаріус – високоточний нотаріус.
74. Нотаріальна алгебра: перетворення волі у формулу права.
75. Професійна таємниця така, що нотаріальний акт – Книга Живих, а реєстр – Книга Мертвих.
76. Нотаріус – депозитарій правових еталонів.
77. Печатка нотаріуса – сертифікат суспільної довіри.
78. Не увійшло в нотаріальний акт – вмирає.
79. Заповіт зі сторонніми не розмовляє.
80. Зробивши нотаріальну дію, нотаріус переконується: виявлено, роз'яснено, внесено.
81. Вузлик на пам'ять: засвідчений – значить гідний віри.
82. Нотаріат евакуює право із зони ризику.
83. Нотаріус – виконувач духівниці закону.
84. Я – нотаріус. Мої довірителі – закон, держава й людина.
85. Тільки пристрасть до закону робить нотаріуса дійсно безстороннім.
86. Нотаріус – юрист-сповідник.
87. Нотаріальний акт – Охоронна грамота.
88. Нотаріат – довірче правосуддя.
Нагору
Copyright © Відділення нотаріальної палати України в Житомирській області
Design by  Igor V. Karpenko,  2010-2019
Наші контакти:
10014, м. Житомир, вул. Перемоги, 3
тел: 47-23-47